FANCAR s.r.o.
Autorizovaný predaj a servis Mitsubishi Motors


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ MOTOROVÝCH VOZIDIEL, NÁHRADNÝCH DIELOV A PRÍSLUŠENSTVA ZNAČKY MITSUBISHI

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP") majú povahu obchodných podmienok v zmysle ust. § 273 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a upravujú vzťahy medzi autorizovaným predajcom Mitsubishi (ďalej ako „predávajúci") a kupujúcim (ďalej ako „zákazník" alebo „kupujúci"), vznikajúce pri kúpe osobných a úžitkových vozidiel, náhradných dielov a príslušenstva továrenskej značky Mitsubishi (ďalej spolu aj ako „tovar"). V prípade ustanovení kúpnej zmluvy odlišujúcich sa od týchto VOP, má prednosť ustanovenie kúpnej zmluvy.

Článok I.
VZNIK ZMLUVY
Kúpna zmluva (ďalej ako „Zmluva") je uzavretá podpisom oboch zmluvných strán (ďalej ako „zmluvná strana").

Článok II.
KÚPNA CENA
1. Ak nie je písomne dohodnuté inak, kúpnou cenou sa rozumie cena tovaru platná v deň uzavretia Zmluvy podľa cenníka vydaného predávajúcim. Kúpna cena môže byť po uzavretí Zmluvy dodatočne upravená ku dňu dodania tovaru kupujúcemu v nadväznosti na zmenu ceny tovaru a doplnkov na strane importéra/distribútora alebo výrobcu tovaru.
2. Predávajúci má právo po uzavretí Zmluvy dodatočne zmeniť kúpnu cenu aj v súvislosti s technickými úpravami tovaru vynútenými právnymi predpismi, rozhodnutiami správnych orgánov alebo požiadavkami výrobcu, alebo importéra/distribútora tovaru. Ak je kupujúcim spotrebiteľ podľa § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, má právo na odstúpenie od Zmluvy, ak je kúpna cena dohodnutá v čase uzavretia Zmluvy v čase splnenia Zmluvy podstatne prekročená. Ak kupujúci do 7 (siedmich) dní od oznámenia novej kúpnej ceny neodstúpi od Zmluvy, má sa za to, že zvýšenie kúpnej ceny odsúhlasil, a je povinný zaplatiť predávajúcemu novú kúpnu cenu. Právo kupujúceho (spotrebiteľa) na odstúpenie od Zmluvy márnym uplynutím uvedenej lehoty zaniká.

Článok III.
PLATOBNÉ PODMIENKY A PRECHOD VLASTNÍCTVA
1. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, kúpna cena sa uhrádza takto:
- v deň podpisu Zmluvy zaplatí kupujúci zálohu v dohodnutej výške stanovenej predávajúcim, najmenej však vo výške 10 % z ceny tovaru podľa Zmluvy, a to v hotovosti do rúk predávajúcemu alebo bezhotovostným prevodom najneskôr do 5-tich dní od podpisu Zmluvy; v prípade neuhradenia zálohy je predávajúci oprávnený od Zmluvy bez ďalšieho odstúpiť,
- najneskôr v deň dodania tovaru pred podpisom preberacieho protokolu uhradí kupujúci zostávajúcu časť kúpnej ceny predávajúcemu v hotovosti (pokiaľ tomu nebráni osobitný právny predpis), alebo môže byť kúpna cena zaplatená bankovým prevodom, pričom však v deň dodania tovaru musí byť príslušná čiastka pripísaná na účet predávajúceho.
2. Bezhotovostná platba sa považuje za riadne vykonanú až v okamihu pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho uvedený v Zmluve.
3. Platba prostredníctvom zaručených šekov a platobných kariet je prípustná len po písomnom súhlase predávajúceho. Všetky náklady s tým spojené hradí kupujúci.
4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu úplného zaplatenia celej kúpnej ceny predávajúcemu (výhrada vlastníckeho práva). Ak je tovarom vozidlo, prihlásenie vozidla do evidencie motorových vozidiel alebo vykonanie zmeny vlastníka vozidla v evidencii motorových vozidiel nemá vplyv na prevod/prechod vlastníckeho práva k vozidlu na kupujúceho.
5. Zaplatená záloha slúži na zabezpečenie záväzkov kupujúceho vyplývajúcich zo Zmluvy a môže byť použitá na uspokojenie pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu vyplývajúcich zo Zmluvy a z týchto VOP.
6. V prípade, ak má kupujúci v úmysle zaplatiť kúpnu cenu z prostriedkov úveru poskytnutého finančnou inštitúciou, kupujúci je povinný predložiť predávajúcemu zmluvu o úvere uzavretú s finančnou inštitúciou.
7. Výskyt akejkoľvek vady tovaru alebo uplatnenie akéhokoľvek práva kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru nezbavujú kupujúceho záväzku zaplatiť celú kúpnu cenu tovaru v stanovenej lehote splatnosti. Nároky kupujúceho z vád tovaru budú vysporiadané v súlade s článkom V. a nasl. týchto VOP.
8. Všetky ceny sa rozumejú cenami bez DPH, ak nie je v Zmluve výslovne uvedené inak.

Článok IV.
DODACIE PODMIENKY
1. Zmluva je predávajúcim splnená (tovar je dodaný) dňom, kedy je tovar pripravený k prevzatiu v prevádzke alebo na mieste podnikania predávajúceho (ďalej ako „miesto dodania") a kupujúcemu je umožnené tovar si prevziať. Ak má predávajúci odoslať tovar na iné miesto, tovar sa považuje za dodaný kupujúcemu v čase, keď bol predávajúcim odovzdaný na prepravu. Náklady spojené s prepravou a prevzatím tovaru znáša kupujúci.
2. Dodacia lehota uvedená v Zmluve je predbežná (predpokladaná) a o presnom termíne dodania tovaru bude predávajúci vhodným spôsobom kupujúceho informovať. V prípade, že však nedôjde k dodaniu tovaru kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom podľa § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, najneskôr do 8 týždňov odo dňa predbežnej (predpokladanej) lehoty dodania, je kupujúci oprávnený z dôvodu omeškania s dodaním tovaru od Zmluvy odstúpiť. Právo na odstúpenie od Zmluvy z dôvodu podľa predchádzajúcej vety nemá kupujúci, ak sa Zmluva a právne vzťahy z nej vyplývajúce riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Kupujúci je povinný si tovar prevziať v deň dodania, najneskôr však do 10-tich dní od obdržania informácie predávajúceho podľa ods. 2 o termíne dodania tovaru. V rovnakej lehote je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zostávajúcu (nezaplatenú) časť kúpnej ceny v zmysle čl. III. ods. 1. týchto VOP.
4. Tovar je odovzdávaný na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami. Ak je tovarom vozidlo, predávajúci odovzdá zákazníkovi spolu s vozidlom aj veci a doklady vzťahujúce sa k vozidlu, ktoré sú potrebné pre riadne užívanie vozidla.
5. V prípade vozidla je kupujúci povinný odo dňa prevzatia vozidla uzatvoriť povinné zmluvné poistenie vozidla – poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla.
6. Ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak, všetky úkony súvisiace so zmenou v evidencii motorových vozidiel a zápisu nového vlastníka vozidla do evidencie v súvislosti s predajom vozidla kupujúcemu vykoná kupujúci na svoje náklady, k čomu sa predávajúci zaväzuje poskytnúť kupujúcemu všetku potrebnú súčinnosť
7. Až do času úplného zaplatenia celej kúpnej ceny kupujúcim je predávajúci (bez toho, aby sa dostal do omeškania s dodaním a odovzdaním tovaru) oprávnený tovar zadržať a neodovzdať ho kupujúcemu. Kupujúci má nárok na odovzdanie tovaru až po úplnom zaplatení celej kúpnej ceny. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť kupujúcemu zadržanie tovaru (uplatnenie zádržného práva) a dôvody zadržania. Predávajúci, môže tovar zadržať na zabezpečenie akejkoľvek svojej splatnej peňažnej pohľadávky voči kupujúcemu. Zádržné právo predávajúceho zaniká úplným uspokojením zabezpečenej pohľadávky.
8. Nebezpečenstvo škody na tovare, vrátane škody spôsobenej náhodnou skazou alebo zhoršením tovaru prechádza na kupujúceho (i) okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo (ii) okamihom, keď mal kupujúci povinnosť tovar prevziať. Prípadná škoda, ktorá na tovare vznikne po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti predávajúceho.

Článok V.
ZÁRUKA A NÁROKY Z VÁD TOVARU
1. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru uskutočniť jeho dôkladnú prehliadku, za účelom zistenia technického stavu tovaru a jeho vlastností, ako aj prípadných vád alebo iných nedostatkov, upozorniť pri prevzatí tovaru na chýbajúce vybavenie alebo príslušenstvo, na prípadné zjavné chyby zistené pri preberaní a vyznačiť ich v preberacom protokole, inak stráca právo na ich reklamáciu.
2. Záruka a záručné podmienky sú stanovené v týchto VOP ako aj v záručnej knižke k tovaru a sú pre kupujúceho záväzné. Akákoľvek záruka poskytnutá kupujúcemu nad rámec stanovený príslušným právnym predpisom je zmluvnou zárukou za akosť, resp. zárukou za akosť poskytnutou jednostranným vyhlásením.
3. Záručná doba začína plynúť protokolárnym prevzatím tovaru kupujúcim, inak odo dňa, kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, ale neurobil tak z dôvodov, za ktoré predávajúci nezodpovedá.
4. Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ak Zmluva, záručný list alebo príslušný právny predpis neurčuje dlhšiu záručnú dobu. V prípade spotrebiteľa je záručná doba na použitý tovar 12 mesiacov, ak Zmluva, záručný list alebo príslušný právny predpis neurčuje dlhšiu záručnú dobu. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, predávajúci na použitý tovar neposkytuje záruku, ak Zmluva, záručný list odovzdaný kupujúcemu alebo príslušný právny predpis neurčuje inak.
5. Kupujúci je oprávnený uplatňovať na súde nároky zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka, len ak vady vytkol bez zbytočného odkladu po tom, čo vady zistil alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú písomne u predávajúceho, prípadne u ďalších osôb určených výrobcom/importérom tovaru na vykonávanie záručných opráv.
6. Predávajúci nezodpovedá za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, ak vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok, alebo ak vady boli spôsobené v príčinnej súvislosti s porušením povinností kupujúceho. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru, ani na vady tovaru, na ktoré predávajúci kupujúceho výslovne upozornil pred uzavretím Zmluvy.
7. Ak je kupujúci spotrebiteľom, jeho nároky z vád tovaru počas zákonnej záruky sa spravujú ust. § 612 a nasl. Občianskeho zákonníka upravujúcimi spotrebiteľské kúpne zmluvy. V ostatných prípadoch má kupujúci právo výlučne na odstránenie vád tovaru opravou bez ohľadu na skutočnosť, či bola dodaním tovaru s vadami Zmluva porušená podstatným alebo nepodstatným spôsobom a bez ohľadu na skutočnosť, či sa jedná o vady, ktoré bránia alebo nebránia riadnemu užívaniu tovaru. Ustanovenia § 430 posl. veta, § 436 ods. 1 písm. a), c) a d), § 436 ods. 2 až 4, § 437 a § 441 Obchodného zákonníka sa nepoužijú. Ak sa jedná o neodstrániteľné vady, kupujúci má právo výlučne na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
8. V prípade poskytnutia záruky predávajúcim nad rozsah zákonnej záruky sú vylúčené nároky vyplývajúce z ust. § 622 ods. 2 a ust. § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka, t.j. po uplynutí zodpovedajúcej zákonnej záruky podľa Občianskeho zákonníka kupujúci nemá právo požadovať výmenu tovaru, nemá právo od Zmluvy odstúpiť a zároveň nemá ani právo na náhradu škody a akýchkoľvek výdavkov s súvisiacich s vadami tovaru.
9. Na ďalšie podrobnosti ohľadne reklamácie vád tovaru spotrebiteľom sa vzťahujú ustanovenia platného reklamačného poriadku predávajúceho, ktorý je dostupný v prevádzkarňach predávajúceho, ako aj u ďalších osôb určených výrobcom/importérom tovaru na vykonávanie záručných opráv.
10. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že motorové vozidlo je drahý a technicky tovar, ktorý si vyžaduje opravy a údržbu v pravidelných i nepravidelných intervaloch a s jeho vlastníctvom sú spojené aj povinnosti predpísané najmä výrobcom, spojené s prevádzkou, užívaním a údržbou. Kupujúci je povinný dodržiavať všetky predpísané pravidlá a odporúčania týkajúce sa prevádzky, údržby a opráv vozidla. V prípade nesplnenia uvedených povinností kupujúceho alebo ďalších podmienok uvedených v záručnej knižke, zaniká záruka na vozidlo ako celok aj pred uplynutím záručnej doby. V uvedených prípadoch predávajúci za vady vozidla alebo jeho časti v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho ďalej nezodpovedá. Poskytnutá záruka v celom rozsahu zaniká taktiež v okamihu vykonania akýchkoľvek úkonov na/v tovare v neautorizovanom servise.
11. Výrobcovi a dovozcovi vozidiel Mitsubishi je vyhradené právo vykonávať na vozidle bez predchádzajúceho upozornenia zmeny v technických parametroch, konštrukcii, vybavení, použitých materiáloch, vonkajšom prevedení, farebnom odtieni, alebo inej úprave v rozsahu povolenom príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, okrem podstatných zmien vlastností a výbavy, vyslovene uvedených v Zmluve. Zmluva je riadne splnená predávajúcim, pokiaľ dodané vozidlo zodpovedá schválenému typu vozidla podľa príslušného typového schválenia ES platného v deň dodania.
12. Použitie značiek, číselných alebo slovných označení a pod. dovozcom, výrobcom alebo predávajúcim vozidiel Mitsubishi k označeniu vozidla neurčuje akosť a prevedenie a z ich použitia nevznikajú kupujúcemu žiadne oprávnenia.
13. Všetky údaje o vzhľade, vybavení, výkone, rozmeroch, hmotnosti, konštrukcii, použitých materiáloch, spotrebe a ostatné údaje udávané alebo publikované k reklamným a propagačným účelom dovozcom, výrobcom alebo predávajúcim, majú vždy len približnú povahu a nie sú záväznými údajmi o vlastnostiach a akosti vozidla, okrem technických dát a údajov uvedených v COC liste.
14. Údaje o emisiách CO2 a o spotrebe pohonných hmôt zodpovedajú výsledkom meraní podľa príslušných povinných smerníc a nariadení EU alebo predpisov EHK k stanoveniu spotreby pohonných hmôt a prevádzková spotreba sa môže líšiť v závislosti na rôznych okolnostiach, ako sú napríklad klimatické podmienky, rýchlostný profil, osobnosť vodiča, odpor vzduchu, dynamika jazdy, zaťaženie vozidla, použité pneumatiky, zapnuté spotrebiče a pod.
15. Kupujúci (nespotrebiteľ) a predávajúci sa dohodli, že sa kupujúci vzdáva práva na náhradu škody voči predávajúcemu vzniknutej mu kedykoľvek v budúcnosti v súvislosti s vadou či vadami dodaného tovaru a rovnako na tom, že doba keď je tovar v záručnej oprave, sa počíta do záručnej doby (záručná doba ďalej plynie bez prerušenia alebo pozastavenia).
16. Kupujúci je povinný znášať nevyhnutné obmedzenia súvisiace s vykonávaním záručnej údržby a opráv (servisu) vozidla. Kupujúci nemá nárok na poskytnutie náhradného motorového vozidla počas vykonávania záručných opráv vozidla. Kupujúci nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré kupujúcemu vznikli v súvislosti s uplatnením nárokov zo zodpovednosti za vady vozidla, ak právny predpis v osobitných prípadoch neurčuje inak.
17. Ak nie je v Zmluve vyslovene uvedené alebo z kogentného ustanovenia zákona nevyplýva opak, obmedzuje sa zodpovednosť za škodu zo strany predávajúceho len na prípady zavineného porušenia povinností predávajúcim, jeho zástupcami a jeho vedúcimi pracovníkmi. Zodpovednosť za nepriamo vzniknuté škody a ušlý zisk je v každom prípade vylúčená. Ak dôjde v priebehu realizácie záručných opráv tovaru u predávajúceho k poškodeniu tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci, predávajúci je oprávnený a povinný uviesť tovar do stavu pred vznikom škody jeho opravou. Náklady s uvedením tovaru do pôvodného stavu znáša predávajúci. Ak nie je uvedenie tovaru do pôvodného stavu objektívne možné alebo účelné, predávajúci nahradí kupujúcemu škodu v peniazoch, ak sa nedohodnú inak. V prípade, ak je poškodený tovar poistený, predávajúci sa zaväzuje nahradiť kupujúcemu rozdiel medzi poskytnutým poistným plnením a cenou opravy tovaru, ak túto sám nerealizuje, vrátane spoluúčasti a čiastky DPH, ak bola fakturovaná. Ak je kupujúci spotrebiteľom, na práva a povinnosti zmluvných strán sa aplikujú ustanovenia Občianskeho zákonníka; štvrtá veta tohto ustanovenia tým nie je nijako dotknutá.

Článok VI.
NÁROKY PRI PORUŠENÍ ZMLUVY
1. Ak je kupujúci v omeškaní so splnením svojej povinnosti odobrať (prevziať) v stanovenom termíne tovar alebo zaplatiť jeho kúpnu cenu v stanovenom termíne a ak nie je jeho omeškanie spôsobené okolnosťami na strane predávajúceho, je predávajúci oprávnený účtovať zmluvnú pokutu (tzv. poplatok za uskladnenie a údržbu) vo výške 16,60 EUR za každý deň omeškania, počnúc dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na prevzatie tovaru a zaplatenie kúpnej ceny, ktorá je uvedená v čl. IV. bod 3. týchto VOP. Predávajúci je oprávnený započítať túto zmluvnú pokutu so zaplatenou zálohou na kúpnu cenu tovaru v zmysle čl. III. bod 1. týchto VOP.
2. Ak trvá omeškanie kupujúceho s plnením akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z tohto záväzkového vzťahu dlhšie ako 30 dní, predávajúci má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zaplatenej zálohy na kúpnu cenu tovaru v zmysle č. III. ods. 1. týchto VOP, pričom predávajúci je oprávnený započítať zmluvnú pokutu so zaplatenou zálohou na kúpnu cenu tovaru . V prípade, ak podľa Zmluvy nebola dojednaná záloha, výška zmluvnej pokuty je 15 % zo sumy kúpnej ceny tovaru. Omeškanie v zmysle tohto bodu VOP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a predávajúci je v prípade takéhoto omeškania kupujúceho oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Lehota 30 dní uvedená vyššie neplatí a uvedené účinky/následky omeškania kupujúceho s plnením akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z tohto záväzkového vzťahu nastávajú okamžite v prípade, že kupujúci splnenie svojej povinnosti výslovne odmietne alebo s prihliadnutím ku konkrétnym okolnostiam je zrejmé, že kupujúci túto povinnosť nemôže splniť.
3. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru a zaplatením jeho kúpnej ceny má predávajúci popri zmluvnej pokute aj nárok na náhradu vzniknutej škody v celom rozsahu. Predávajúci je oprávnený uplatniť si náhradu škody v dôsledku omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru a zaplatením kúpnej ceny aj vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu. Toto ustanovenie zostáva v platnosti a účinnosti aj po ukončení Zmluvy.
4. O čas omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny alebo akejkoľvek jej časti sa bez ďalšieho predlžuje lehota dodania tovaru kupujúcemu; v prípade uzavretia viacerých zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim sa lehota dodania tovaru predlžuje kupujúcemu pre všetok a/alebo každý tovar, na dodanie ktorého je predávajúci povinný na základe týchto zmlúv, a to až do okamihu úplného splnenia všetkých splatných záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu. Ak je predmetom kúpy tovar na objednávku, predávajúci nie je povinný objednať dodanie/výrobu tovaru u výrobcu/importéra alebo inej osoby pred úhradou zálohy.
5. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny alebo akejkoľvek jej časti vrátane zálohy má predávajúci nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške stanovenej príslušným právnym predpisom.

Článok VII.
VYŠŠIA MOC, ZÁNIK ZMLUVY
1. V prípade akéhokoľvek nedodržania (celkového alebo čiastočného), alebo omeškania v plnení akýchkoľvek zo záväzkov stanovených Zmluvou z dôvodov pôsobenia vyššej moci je každá strana zbavená svojich záväzkov z Zmluvy a takéto porušenie či omeškanie nebude považované za porušenie Zmluvy. Za vyššiu moc sa považujú stavy, ktoré nastali nezávisle od vôle povinnej strany a bránia v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v dobe vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Jedná sa najmä o živelné udalosti, svojvoľné konanie tretích osôb, povstania, pouličné nepokoje, štrajky, obsadenie majetku dôležitého pre plnenie povinností podľa Zmluvy, vojnu (vyhlásenú aj nevyhlásenú), zmenu politickej situácie, ktorá vylučuje, alebo neprimerane sťažuje výkon práv a povinností, alebo akúkoľvek inú podobnú príčinu.
2. Predávajúci alebo kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len z dôvodov uvedených v Zmluve, týchto VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch.
3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak dodanie tovaru nie je objektívne možné z akýchkoľvek dôvodov, za ktoré predávajúci nezodpovedá.
4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomnou formou. V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od samého počiatku od okamihu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
5. Ak sa Zmluva zrušuje v čase po odovzdaní tovaru kupujúcemu, kupujúci je povinný najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od zániku Zmluvy odovzdať/vrátiť predávajúcemu tovar vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva v mieste dodania, a to vyčistený a v stave, v akom ho kupujúci prevzal od predávajúceho, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V opačnom prípade sa kupujúci zaväzuje nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uvedením tovaru do uvedeného stavu.
6. Predávajúci je povinný najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní od odovzdania/vrátenia tovaru vyplatiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru, zníženú o primeranú čiastku zodpovedajúcu opotrebeniu tovaru za čas od prevzatia tovaru kupujúcim pri kúpe do času odovzdania/vrátenia tovaru predávajúcemu po zrušení Zmluvy.

Článok VIII.
OSTATNÉ DOJEDNANIA
1. Ústne alebo telefonické dohovory, vysvetlenia a informácie podané zamestnancami alebo spolupracovníkmi predávajúceho a dohody, ktoré sú odlišné od týchto VOP sú pre predávajúceho záväzné len, ak sú písomne potvrdené osobami za predávajúceho oprávnenými konať v jeho mene podľa platných právnych predpisov (predovšetkým osobami štatutárov a prokuristov zapísanými v Obchodnom registri).
2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, podpisom objednávky na tovar a/alebo Zmluvy potvrdzuje, že ho predávajúci pred uzavretím Zmluvy alebo ak sa Zmluva uzatvára na základe objednávky pred tým, ako kupujúci odoslal objednávku, jasným a zrozumiteľným spôsobom oboznámil so všetkými jeho právami spotrebiteľa, najmä, avšak nielen, s jeho právom na výrobky a služby v bežnej kvalite, právom na uplatnenie reklamácie, podmienkami a spôsobom vybavovania reklamácií, kde možno reklamáciu uplatniť, právom na náhradu škody, právom na informácie, právom na ochranu zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a právom na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa. Kupujúci podľa tohto bodu VOP ďalej potvrdzuje, že bol predávajúcim informovaný o jeho práve obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov.
3. Ak Zmluva, tieto VOP alebo právny predpis v osobitných prípadoch neurčuje inak, doručovanie písomností a oznamovanie všetkých skutočností týkajúcich sa Zmluvy a dodania tovaru sa môže vykonať aj prostredníctvom elektronickej pošty. Elektronická pošta bude odosielaná na e-mailové adresy zmluvných strán uvedené v Zmluve alebo jej prílohách. Takéto správy sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane dňom ich preukázateľného odoslania.
4. Písomnosti doručované poštou budú doručované na adresy zmluvných strán uvedené v Zmluve alebo na iné adresy zmluvnou stranou písomne oznámené neskôr. V prípade odoslania písomnosti prostredníctvom pošty, sa doporučená zásielka považuje za doručenú najneskôr na 5. (piaty) deň od jej odovzdania na poštovú prepravu, ak zásielka nebude doručená už skôr. To platí aj v prípadoch, ak sa adresát o doručení zásielky nedozvedel.

Článok IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Prevody práv a povinností na strane kupujúceho vyplývajúcich z uzavretej Zmluvy vyžadujú vždy súhlas oboch zmluvných strán. Predávajúci je oprávnený aj jednostranne previesť práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na iného autorizovaného predajcu tovaru, vykonávajúceho činnosť na základe zmluvy uzavretej s importérom/distribútorom tovaru.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade existencie cudzieho prvku v ich zmluvnom vzťahu založenom touto Zmluvou budú prípadné spory vzniknuté z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou podliehať právomoci súdov SR. Právomoc súdov SR podľa predchádzajúcej vety je výlučná.
4. V prípade, že po podpise Zmluvy do doby jej splnenia (resp. dodania vozidla) dôjde k uzavretiu lízingovej (alebo podobnej) zmluvy na vozidla vedené k Zmluve, alebo zmluvy obdobnej medzi kupujúcim a treťou osobou (najmä lízingovou spoločnosťou), Zmluva sa dňom účinnosti lízingovej (alebo podobnej) zmluvy automaticky ruší, resp. práva a povinnosti z nej zanikajú. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúcim zložená záloha za vozidlo môže byť použitá ako záloha podľa uvedenej lízingovej (alebo jej podobnej) zmluvy.
5. V prípade, ak je niektoré z ustanovení Zmluvy alebo týchto VOP neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, alebo ak sa takým stane po uzavretí Zmluvy, nedotkne sa to platnosti, účinnosti alebo vykonateľnosti ostatných ustanovení Zmluvy alebo týchto VOP. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy, alebo týchto VOP takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré svojim obsahom čo najviac zodpovedá hospodárskemu účelu sledovanému neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením.
6. Tieto VOP vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť dňom ...............
7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmena týchto VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle predávajúceho.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
PRE SERVIS MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Spoločnosť Fancar s.r.o. za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo pre servis motorových vozidiel uzatváranej so zákazníkmi, vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Spoločnosť Fancar s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 981/51, 841 06 Bratislava, IČO: 31389066, IČ DPH: SK2020304682, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vlož. č.: 8400/B (ďalej len „Zhotoviteľ"), sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti zaoberá tiež vykonávaním servisu motorových vozidiel - údržbou, opravami a úpravami motorových vozidiel.
1.2. V rámci servisu motorových vozidiel Zhotoviteľ vykonáva/poskytuje servisné služby, ktorými sú najmä odborné servisné prehliadky vozidiel, odstránenie vád vozidiel, odstránenie porúch vozidiel, odstránenie následkov poškodenia vozidiel, odstránenie účinkov opotrebovania vozidiel, výmena náhradných dielov (súčiastok) vozidiel a prevádzkových hmôt, zmeny vozidiel a ich vlastností, to všetko vrátane dodania potrebných výrobkov (súčiastok, náhradných dielov, doplnkov, príslušenstva iného tovaru) a ďalších materiálov (najmä mazív a iných prevádzkových hmôt).
1.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") majú povahu obchodných podmienok v zmysle ust. § 273 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník") a upravujú práva a povinnosti, ktoré vznikajú medzi Zhotoviteľom a jeho zákazníkmi v rámci servisu motorových vozidiel Zhotoviteľom a vzťahujú sa na zmluvné vzťahy Zhotoviteľa na jednej strane a zákazníkov – fyzických osôb alebo právnických osôb na druhej strane (ďalej len „Zákazník"), ktoré sa týkajú vykonávania servisu motorových vozidiel Zákazníkov Zhotoviteľom.
1.4. Tieto VOP sa vzťahujú na každú zmluvu uzatvorenú medzi Zhotoviteľom a Zákazníkom ako objednávateľom v akejkoľvek forme (Zhotoviteľom potvrdená objednávka Zákazníka, Zhotoviteľom vystavený zákazkový list potvrdený Zákazníkom, individuálna zmluva o dielo, rámcová zmluva o dielo, iná servisná zmluva), na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre Zákazníka údržbu, opravu alebo úpravu motorového vozidla (ďalej len „Zmluva").
1.5. Platné VOP sú zverejnené na webovom sídle Zhotoviteľa: https://fancar.mitsubishi-motors.sk/o-spolocnosti/dokumenty/ (ďalej len „Webové sídlo") a v každej prevádzkarni Zhotoviteľa. V prípade rozporu VOP zverejnených na Webovom sídle a VOP zverejnených v prevádzkarni Zhotoviteľa je rozhodujúce znenie VOP zverejnené na Webovom sídle.
1.6. VOP sú záväzné pre všetkých Zákazníkov a upravujú práva a povinnosti Zhotoviteľa a Zákazníka týkajúce sa vykonania údržby, opravy alebo úpravy motorového vozidla Zákazníka Zhotoviteľom, ktoré nie sú v Zmluve osobitne upravené. Ak Zhotoviteľ a Zákazník v jednotlivých prípadoch podľa Zmluvy dojednali podmienky týkajúce sa vykonania údržby, opravy alebo úpravy vozidla odlišne od týchto VOP, zmluvný vzťah medzi Zhotoviteľom a Zákazníkom sa bude v tých častiach, ktoré sú Zmluvou dojednané odlišne od týchto VOP, prednostne spravovať ustanoveniami Zmluvy.
1.7. Zmluva sa považuje za uzavretú okamihom podpisu osobitnej písomnej zmluvy oboma zmluvnými stranami alebo okamihom podpisu Zhotoviteľom vystaveného zákazkového listu Zákazníkom.
1.8. Zmluva sa uzatvára podľa slovenského práva a všetky právne vzťahy, ktoré vzniknú zo Zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú Zmluvou alebo VOP osobitne upravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Zmluvný vzťah založený Zmluvou je na základe dohody zmluvných strán v zmysle ust. § 262 Obchodného zákonníka obchodným záväzkovým právnym vzťahom. V prípade, ak je Zákazník spotrebiteľom v zmysle príslušných právnych predpisov, na právny vzťah Zhotoviteľa a Zákazníka sa prednostne použijú ust. § 52 až § 54a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník") upravujúce spotrebiteľské zmluvy a ust. § 631 a nasl. a § 652 a nasl. Občianskeho zákonníka upravujúce spotrebiteľské zmluvy o dielo. Ak je Zákazník spotrebiteľom, práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti Zhotoviteľa za vady vykonanej údržby, opravy alebo úpravy motorového vozidla sa vždy spravujú výlučne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
1.9. V prípade existencie cudzieho prvku v zmluvnom vzťahu Zhotoviteľa a Zákazníka založenom Zmluvou budú prípadné spory vzniknuté zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou podliehať právomoci súdov SR. Právomoc súdov SR podľa predchádzajúcej vety je výlučná.
1.10. Ústne alebo telefonické dohovory, vysvetlenia a informácie podané Zákazníkovi zamestnancami alebo spolupracovníkmi Zhotoviteľa a dohody, ktoré sú odlišné od týchto VOP sú pre Zhotoviteľa záväzné len, ak sú písomne potvrdené osobami za Zhotoviteľa oprávnenými konať v jeho mene podľa platných právnych predpisov (predovšetkým osobami štatutárov a prokuristov zapísanými v Obchodnom registri).

2. PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom Zmluvy je vykonanie diela pre Zákazníka, ktorým je údržba, oprava alebo úprava motorového vozidla (ďalej len „Dielo") v rozsahu špecifikovanom v Zmluve za dohodnutú odplatu (cenu diela). Objednávateľom podľa Zmluvy je Zákazník označený ako objednávateľ v Zmluve (ďalej len „Objednávateľ"). Zhotoviteľ sa na základe Zmluvy zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo vykonať pre Objednávateľa Dielo v dohodnutom/nevyhnutnom rozsahu a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú cenu za podmienok dohodnutých v Zmluve.
2.2. Súčasťou vykonania Diela je aj dodanie náhradných dielov, prevádzkových hmôt a iných výrobkov Zhotoviteľom, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak.
2.3. Zhotoviteľ v súvislosti s vykonaním Diela vystaví Objednávateľovi zákazkový list, ktorý obsahuje najmä dátum vystavenia zákazkového listu, číslo objednávky (zákazkového listu), označenie vozidla, súpis objednaných servisných služieb, odhadovanú cenu servisných služieb, čas pristavenia vozidla a čas vykonania servisných služieb (ďalej len „Zákazkový list"). Podpisom Zákazkového listu Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvárajú Objednávateľ a Zhotoviteľ Zmluvu, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo - údržbu, opravu alebo úpravu motorového vozidla, špecifikované v Zákazkovom liste (ďalej len „Servisné služby"). Rozsah Diela je stanovený Zákazkovým listom.
2.4. Za motorové vozidlo, na ktorom sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dohodnuté Servisné služby, sa považuje motorové vozidlo, ktorého vlastníkom, držiteľom alebo užívateľom je Objednávateľ, a ktoré je špecifikované v Zákazkovom liste (ďalej len „Vozidlo").

3. SPÔSOB DODANIA
3.1. Predpokladom pre vykonanie Servisných služieb je odsúhlasenie a podpis Zákazkového listu Objednávateľom a pristavenie Vozidla do prevádzky Zhotoviteľa uvedenej v Zákazkovom liste Objednávateľom, ak z dohody Objednávateľa a Zhotoviteľa nevyplýva, že Zhotoviteľ sám prevezme Vozidlo u Objednávateľa.
3.2. Servisné služby budú vykonané v rozsahu stanovenom Zákazkovým listom, ktorý Zhotoviteľ spíše a vystaví podľa požiadaviek Objednávateľa, na podklade predbežnej obhliadky Vozidla.
3.3. Zhotoviteľom vystavený a podpísaný Zákazkový list musí byť podpísaný alebo písomne potvrdený Objednávateľom. Podpisom alebo písomným potvrdením Zákazkového listu Objednávateľ potvrdzuje správnosť údajov uvedených v Zákazkovom liste a objednáva Servisné služby uvedené v Zákazkovom liste. Zhotoviteľ podpisom Zákazkového listu potvrdzuje prijatie objednávky Servisných služieb. Zákazkový list sa považuje za potvrdenie Zhotoviteľa o prevzatí objednávky Servisných služieb. Za písomné potvrdenie Zákazkového listu sa na účely Zmluvy a týchto VOP považuje aj jeho potvrdenie elektronickými prostriedkami (e-mailom).
3.4. Pokiaľ Zhotoviteľ prevezme od Zákazníka Vozidlo na vykonanie Servisných služieb pred obhliadkou Vozidla a vystavením Zákazkového listu, Zhotoviteľ po pristavení Vozidla do jeho prevádzkarne vykoná jeho obhliadku a vystaví Zákazkový list, ktorý bez zbytočného odkladu odošle Zákazníkovi. Zákazník je povinný Zákazkový list bezodkladne potvrdiť alebo oznámiť Zhotoviteľovi, že o vykonanie Servisných služieb v zmysle Zákazkového listu nemá záujem. Ak Zákazník nepotvrdí Zákazkový list v lehote do 3 (troch) dní od jeho doručenia, má sa za to, že o vykonanie Servisných služieb v zmysle Zákazkového listu nemá záujem a je povinný sám si prevziať Vozidlo v prevádzkarni Zhotoviteľa najneskôr nasledovný pracovný deň od márneho uplynutia lehoty na potvrdenie Zákazkového listu. V prípade omeškania Zákazníka s prevzatím Vozidla podľa tohto bodu VOP má Zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5,00 EUR za každý deň omeškania, pričom zmluvná pokuta predstavuje kompenzáciu nákladov Zhotoviteľa spojených so skladovaním a opatrovaním Vozidla.
3.5. O objednávke Servisných služieb týkajúcich sa odstránenia škody na Vozidle, ktorá vznikla v dôsledku poistnej udalosti, Zhotoviteľ vystaví osobitný (samostatný) Zákazkový list.
3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Servisné služby s náležitou odbornou starostlivosťou, riadne a v dohodnutom čase, v súlade s pokynmi a pravidlami výrobcu Vozidla alebo dodávateľa jednotlivých jeho súčastí, resp. náhradných dielov. Pri vykonaní Servisných služieb je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné technické normy.
3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonaní Servisných služieb použiť originálne náhradné diely, respektíve diely schválené alebo odsúhlasené výrobcom Vozidla a výrobcom Vozidla predpísané alebo schválené prevádzkové hmoty, ak Objednávateľ výslovne neurčí inak.
3.8. Ak Zhotoviteľ pri prevzatí Vozidla alebo pri vykonaní Servisných služieb zistí, že na Vozidle boli vykonané neodborné technické alebo mechanické zásahy, že došlo k výmene niektorých dielov Vozidla, k manipulácii s tachometrom Vozidla, že Vozidlo je nadmerne opotrebované alebo je karoséria Vozidla zjavne poškodená, o týchto skutočnostiam upovedomí Objednávateľa.
3.9. Ak Objednávateľ podľa údajov uvedených v Zákazkovom liste požaduje vydanie vymenených náhradných dielov (súčiastok), Zhotoviteľ mu tieto vydá pri odovzdaní Vozidla po vykonaní Servisných služieb a Objednávateľ sa zaväzuje vymenené náhradné diely (súčiastky) prevziať súčasne s prevzatím Vozidla po vykonaní Servisných služieb. Ak Objednávateľ vymenené náhradné diely (súčiastky) neprevezme, Zhotoviteľ s nimi naloží podľa vlastného uváženia, v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
3.10. Zhotoviteľ je v súvislosti s vykonaním Servisných služieb oprávnený uskutočniť skúšobnú jazdu Vozidla v potrebnom rozsahu, s prihliadnutím na povahu objednaných Servisných služieb.
3.11. Zhotoviteľ splní svoj záväzok vyplývajúci zo Zmluvy riadnym vykonaním Servisných služieb a odovzdaním Vozidla Objednávateľovi. Po vykonaní Servisných služieb Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že objednané Servisné služby boli vykonané. Ak Objednávateľ neprevezme Vozidlo do času, do ktorého je povinný ho prevziať podľa Zmluvy alebo týchto VOP, záväzok Zhotoviteľa sa považuje za splnený uplynutím tohto času.
3.12. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním Servisných služieb tretiu osobu. V takom prípade však Zhotoviteľ za vykonané Servisné služby zodpovedá, akoby Servisné služby vykonal sám.
3.13. Vlastnícke právo k Zhotoviteľom použitým a dodaným náhradným dielom a inému materiálu prechádza na Objednávateľa až zaplatením dohodnutej ceny Servisných služieb v plnej výške (výhrada vlastníckeho práva).

4. ODOVZDANIE A PREVZATIE VOZIDLA
4.1. Ak sa Objednávateľ a Zhotoviteľ nedohodli inak, Objednávateľ je povinný pristaviť Vozidlo a odovzdať Vozidlo Zhotoviteľovi za účelom vykonania Servisných služieb v prevádzke Zhotoviteľa uvedenej v Zákazkovom liste, v čase uvedenom v Zákazkovom liste. Zhotoviteľ je povinný v uvedenom čase Vozidlo od Objednávateľa prevziať. Ak Objednávateľ nepristaví a neodovzdá Vozidlo Zhotoviteľovi v čase uvedenom v Zákazkovom liste, Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy.
4.2. Zhotoviteľ nie je povinný prevziať od Objednávateľa Vozidlo a vykonať objednané Servisné služby pred úhradou preddavku na cenu objednaných Servisných služieb, ak bol preddavok podľa Zákazkového listu uplatnený.
4.3. Ak sa objednané Servisné služby týkajú škody na Vozidle, ktorá vznikla v dôsledku poistnej udalosti, je Objednávateľ povinný zabezpečiť obhliadku Vozidla osobou poverenou príslušnou poisťovňou vykonávajúcou likvidáciu takejto poistnej udalosti. Pred takouto obhliadkou Vozidla Zhotoviteľ nie je povinný Vozidlo prevziať a/alebo vykonať objednané Servisné služby.
4.4. O odovzdaní a prevzatí Vozidla za účelom vykonania Servisných služieb bude vyhotovený písomný preberací protokol/Zákazkový list, v ktorom sa uvedie najmä označenie a popis Vozidla vrátane jeho výbavy, opis stavu Vozidla v čase odovzdania, počet najazdených kilometrov, množstvo pohonných hmôt v nádrži, súpis príslušenstva Vozidla a vecí nachádzajúcich sa vo Vozidle a dátum a čas odovzdania Vozidla. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu na príslušenstve a veciach nachádzajúcich sa vo Vozidle, ktoré nie sú uvedené v preberacom protokole/Zákazkovom liste .
4.5. Pri odovzdaní Vozidla Zhotoviteľovi Objednávateľ predloží Zhotoviteľovi k nahliadnutiu osvedčenie o evidencii Vozidla, príp. ďalšie doklady vzťahujúce sa k Vozidlu (napr. servisná knižka). Objednávateľ je povinný odovzdať Vozidlo Zhotoviteľovi čisté, najmä zbavené akýchkoľvek hrubých nečistôt.
4.6. Zhotoviteľ po vykonaní Servisných služieb alebo po odstúpení niektorej zo zmluvných strán od Zmluvy odovzdá Objednávateľovi Vozidlo v prevádzke Zhotoviteľa uvedenej v Zákazkovom liste. Objednávateľ je povinný prevziať Vozidlo bezodkladne po oznámení Zhotoviteľa o vykonaní Servisných služieb alebo odstúpení niektorej zo zmluvných strán od Zmluvy, najneskôr však do jedného mesiaca od uplynutia času vykonania Servisných služieb uvedeného v Zákazkovom liste, a ak boli Servisné služby vykonané neskôr, do 1 (jedného) mesiaca od oznámenia Zhotoviteľa o vykonaní Servisných služieb, alebo do 1 (jedného) mesiaca od odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od Zmluvy.
4.7. Objednávateľ je pri prevzatí Vozidla po vykonaní Servisných služieb povinný predložiť Zhotoviteľovi Zákazkový list.
4.8. O odovzdaní a prevzatí Vozidla Objednávateľom po vykonaní Servisných služieb bude vyhotovený písomný preberací protokol, respektíve iný dokument, v ktorom sa uvedie najmä označenie a popis Vozidla vrátane jeho výbavy, opis stavu Vozidla v čase prevzatia, počet najazdených kilometrov, množstvo pohonných hmôt v nádrži, súpis vecí nachádzajúcich sa vo Vozidle a dátum a čas prevzatia Vozidla Objednávateľom. Objednávateľ je povinný podpisom tohto dokumentu potvrdiť Zhotoviteľovi prevzatie Vozidla. Akékoľvek námietky týkajúce sa stavu Vozidla je Objednávateľ povinný uviesť v tomto dokumente.
4.9. Objednávateľ je povinný dostatočne sa oboznámiť so stavom Vozidla a prevedením Servisných služieb pri prevzatí Vozidla, a to dôkladnou prehliadkou Vozidla. Ak v dokumente uvedenom v bode 4.8. týchto VOP nie je výslovne uvedené niečo iné, Objednávateľ podpisom predmetného dokumentu potvrdzuje, že stav Vozidla zodpovedá jeho stavu v čase odovzdania Zhotoviteľovi za účelom vykonania Servisných služieb, (s prihliadnutím na vykonané Servisné služby). Na neskoršie námietky ohľadne stavu Vozidla sa neprihliada, ibaže nedostatky Objednávateľ nemohol pri prevzatí Vozidla zistiť. Tým nie sú dotknuté nároky Objednávateľa z vád vykonaných Servisných služieb.
4.10. Ak Objednávateľ neprevezme Vozidlo po vykonaní Servisných služieb do 1 (jedného) mesiaca od uplynutia času vykonania Servisných služieb uvedeného v Zákazkovom liste, a ak boli Servisné služby vykonané neskôr, do 1 (jedného) mesiaca od oznámenia Zhotoviteľa o vykonaní Servisných služieb, alebo ak Objednávateľ neprevezme Vozidlo do 1 (jedného) mesiaca od odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od Zmluvy, Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5,00 EUR za každý ďalší deň omeškania, pričom zmluvná pokuta predstavuje kompenzáciu nákladov Zhotoviteľa spojených so skladovaním a opatrovaním Vozidla.
4.11. Ak Objednávateľ neprevezme Vozidlo po vykonaní Servisných služieb, po odstúpení niektorej zo zmluvných strán od Zmluvy alebo v inom prípade v zmysle týchto VOP ani do 6 (šiestich) mesiacov odo dňa, keď bol povinný Vozidlo prevziať, má Zhotoviteľ právo Vozidlo predať. Zhotoviteľ o zamýšľanom predaji Vozidla Objednávateľa vopred upovedomí a poskytne mu dodatočnú lehotu 14 (štrnásť) dní na prevzatie Vozidla.
4.12. Ak dôjde k predaju neprevzatého Vozidla, Zhotoviteľ vyplatí Objednávateľovi výťažok predaja Vozidla, po odpočítaní ceny vykonaných Servisných služieb, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja Vozidla, a to za predpokladu, že Objednávateľ uplatní u Zhotoviteľa právo na výťažok predaja Vozidla.
4.13. Zhotoviteľ, ktorý je inak povinný vydať/odovzdať Vozidlo Objednávateľovi, môže Vozidlo zadržať na zabezpečenie akejkoľvek svojej splatnej peňažnej pohľadávky voči Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi zadržanie Vozidla (uplatnenie zádržného práva) a dôvody zadržania. Zádržné právo Zhotoviteľa zaniká úplným uspokojením zabezpečenej pohľadávky.

5. ČAS DODANIA
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať objednané Servisné služby najneskôr v čase uvedenom v Zákazkovom liste. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Servisné služby aj v skoršom čase. Čas vykonania Servisných služieb sa bez ďalšieho predlžuje o dobu omeškania Objednávateľa s pristavením Vozidla a jeho odovzdaním Zhotoviteľovi v zmysle Zákazkového listu.
5.2. Objednávateľ je v omeškaní s pristavením Vozidla a jeho odovzdaním Zhotoviteľovi aj v prípade, ak Zhotoviteľ neprevezme Vozidlo od Objednávateľa v čase uvedenom v Zákazkovom liste z dôvodu, že Objednávateľ do času pristavenia a odovzdania Vozidla uvedeného v Zákazkovom liste neuhradil preddavok na cenu objednaných Servisných služieb uvedený v Zákazkovom liste alebo z dôvodu, že Objednávateľ do času pristavenia a odovzdania Vozidla uvedeného v Zákazkovom liste neobstaral obhliadku Vozidla osobou poverenou poisťovňou vykonávajúcou likvidáciu poistnej udalosti (ak sa objednané Servisné služby týkajú odstránenia škody na Vozidle, ktorá vznikla v dôsledku poistnej udalosti).
5.3. Ak sa objednané Servisné služby týkajú odstránenia škody na Vozidle, ktorá vznikla v dôsledku poistnej udalosti, Zhotoviteľ vykoná Servisné služby až po obhliadke Vozidla osobou poverenou poisťovňou vykonávajúcou likvidáciu takejto poistnej udalosti (odhad škody). Ak v čase pristavenia a odovzdania Vozidla Zhotoviteľovi nie je vykonaný odhad škody, čas vykonania Servisných služieb uvedený v Zákazkovom liste sa bez ďalšieho predlžuje o dobu od odovzdania Vozidla Zhotoviteľovi do vykonania odhadu škody.
5.4. Ak je Objednávateľ podľa Zákazkového listu povinný poskytnúť Zhotoviteľovi preddavok na cenu objednaných Servisných služieb, Zhotoviteľ vykoná Servisné služby až po zaplatení preddavku uvedeného v Zákazkovom liste. Ak v čase pristavenia a odovzdania Vozidla Zhotoviteľovi Objednávateľ neuhradil preddavok na cenu objednaných Servisných služieb uvedený v Zákazkovom liste, čas vykonania Servisných služieb uvedený v Zákazkovom liste sa bez ďalšieho predlžuje o dobu od odovzdania Vozidla Zhotoviteľovi do úhrady preddavku.
5.5. V prípade, ak Zhotoviteľ po uzavretí Zmluvy zistí existenciu prekážok, ktoré mu bránia vo vykonaní Servisných služieb v čase uvedenom v Zákazkovom liste, je Zhotoviteľ oprávnený určiť náhradný čas vykonania Servisných služieb, ktorý bezodkladne oznámi Objednávateľovi pred uplynutím dojednaného času vykonania Servisných služieb.
5.6. Prekážkami brániacimi vykonať Servisné služby v čase uvedenom v Zákazkovom liste sa rozumejú najmä chýbajúce náhradné diely (súčiastky) potrebné pre vykonanie Servisných služieb (napr. z dôvodu omeškania ich dodávky zo strany výrobcu alebo distribútora), momentálny nedostatok prevádzkových kapacít Zhotoviteľa (napr. z dôvodu práceneschopnosti zamestnancov alebo iných pracovníkov Zhotoviteľa) alebo iné okolnosti, ktoré Zhotoviteľovi objektívne nedovoľujú vykonať Servisné služby v čase uvedenom v Zákazkovom liste, a ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať.
5.7. Objednávateľ je oprávnený po oznámení náhradného času vykonania Servisných služieb od Zmluvy odstúpiť. Ak Objednávateľ od Zmluvy odstúpi, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na (už) vykonané Servisné služby podľa dojednanej ceny Servisných služieb. Na úhradu uvedenej sumy vystaví Zhotoviteľ Objednávateľovi faktúru. Ustanovenia Zmluvy a týchto VOP, týkajúce sa zaplatenia ceny vykonaných Servisných služieb a odovzdania Vozidla Objednávateľovi, sa použijú primerane.
5.8. Ak Objednávateľ do 3 (troch) dní od oznámenia náhradného času vykonania Servisných služieb neodstúpi od Zmluvy, má sa za to, že náhradný termín vykonania Servisných služieb odsúhlasil.

6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi dojednanú cenu vykonaných Servisných služieb. Nárok na zaplatenie ceny vzniká Zhotoviteľovi vykonaním objednaných Servisných služieb. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa primeraný preddavok na cenu objednaných Servisných služieb ešte pred prevzatím Vozidla od Objednávateľa a vykonaním Servisných služieb, vo výške spravidla uvedenej v Zákazkovom liste alebo v/na inom obdobnom dokumente.
6.2. Na úhradu preddavku na cenu objednaných Servisných služieb vystaví Zhotoviteľ Objednávateľovi preddavkovú (zálohovú) faktúru so splatnosťou 14 (štrnásť) dní. Pred úhradou preddavku však Zhotoviteľ nie je povinný prevziať Vozidlo od Objednávateľa a vykonať Servisné služby. Ak Objednávateľ neuhradí preddavok na cenu objednaných Servisných služieb včas - v lehote splatnosti preddavkovej faktúry Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.
6.3. Cena Servisných služieb uvedená v Zákazkovom liste je dojednaná ako cena určená odhadom a vychádza z predpokladaného rozsahu objednaných Servisných služieb podľa Zákazkového listu.
6.4. Cena Servisných služieb zahŕňa cenu výkonov (prác) Zhotoviteľa uskutočnených v súvislosti s vykonaním Servisných služieb a cenu materiálu (náhradných dielov a prevádzkových hmôt) použitého pri vykonaní Servisných služieb.
6.5. Hodinové sadzby Zhotoviteľa za výkony (práce) uskutočnené v súvislosti s vykonaním Servisných služieb pre jednotlivé typy (modely) vozidiel sú uvedené v platnom Cenníku prác servisu (ďalej len „Cenník"). Hodinové sadzby uvedené v Cenníku predstavujú cenu za normohodinu výkonov (prác) Zhotoviteľa uskutočnených v súvislosti s vykonaním Servisných služieb. Úplný Cenník je Objednávateľovi dostupný v každej prevádzke Zhotoviteľa. Objednávateľ podpisom Zákazkového listu potvrdzuje, že sa oboznámil s Cenníkom a súhlasí s cenou Servisných služieb.
6.6. Časový rozsah výkonov (prác) potrebných pre vykonanie objednaných Servisných služieb pre jednotlivé typy (modely) vozidiel je stanovený na základe jednotkového systému určujúceho časové a technologické normy stanovené výrobcom príslušného typu (modelu) vozidla alebo ním povereným dovozcom vozidla pre Slovenskú republiku.
6.7. Ceny jednotlivých náhradných dielov (súčiastok) a prevádzkových hmôt dodaných Zhotoviteľom a použitých pri vykonaní Servisných služieb sú určené na základe aktuálneho cenníka Zhotoviteľa alebo dovozcu/importéra príslušného typu (modelu) vozidla pre Slovenskú republiku.
6.8. V prípade, ak Zhotoviteľ po uzavretí Zmluvy zistí, že na vykonanie Servisných služieb je potrebné odhadovanú cenu Servisných služieb podstatne prekročiť, je povinný na to Objednávateľa bezodkladne upozorniť a oznámiť mu novourčenú cenu Servisných služieb. Za podstatné prekročenie odhadovanej ceny Servisných služieb sa považuje prekročenie odhadovanej ceny o viac ako 15,00 %.
6.9. Objednávateľ je oprávnený po oznámení novourčenej ceny podľa predchádzajúceho bodu od Zmluvy odstúpiť. Ak Objednávateľ od Zmluvy odstúpi, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na (už) vykonané Servisné služby podľa pôvodne určenej ceny Servisných služieb. Na úhradu uvedenej sumy vystaví Zhotoviteľ Objednávateľovi faktúru. Ustanovenia Zmluvy a týchto VOP, týkajúce sa zaplatenia ceny vykonaných Servisných služieb a odovzdania Vozidla Objednávateľovi, sa použijú primerane.
6.10. Ak Objednávateľ do 3 (troch) dní od oznámenia novourčenej ceny podľa bodu 6.8. týchto VOP neodstúpi od Zmluvy, má sa za to, že zvýšenie ceny odsúhlasil a je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi novourčenú cenu Servisných služieb.
6.11. Cena skutočne vykonaných Servisných služieb je splatná na základe faktúry Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi bezprostredne po vykonaní Servisných služieb. Splatnosť faktúry Zhotoviteľa je 14 (štrnásť) dní od vystavenia. Predpokladom pre odovzdanie Vozidla Objednávateľovi je však úplná úhrada ceny vykonaných Servisných služieb v zmysle faktúry Zhotoviteľa, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
6.12. Vykonané Servisné služby týkajúce sa odstránenia škody na Vozidle, ktorá vznikla v dôsledku poistnej udalosti, Zhotoviteľ vyúčtuje osobitne (samostatne) a na úhradu ceny týchto Servisných služieb vystaví Zhotoviteľovi osobitnú (samostatnú) faktúru a osobitný (samostatný) dodací list.
6.13. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať náležitosti v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. v platnom znení, ako aj číslo objednávky (Zákazkového listu). Vzhľadom na to, že Zhotoviteľ je platiteľom DPH v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. v platnom znení, Zhotoviteľ k dojednanej cene vykonaných Servisných služieb účtuje DPH v zákonom stanovenej výške.
6.14. Prílohou faktúry Zhotoviteľa za vykonané Servisné služby je dodací list, ktorý obsahuje súpis všetkých Servisných služieb vykonaných Zhotoviteľom a súpis náhradných dielov (súčiastok) použitých pri vykonaní Servisných služieb, ak tieto nie sú uvedené priamo vo faktúre samotnej.
6.15. Úhrada faktúry Zhotoviteľa sa realizuje bezhotovostným prevodom na bankový účet Zhotoviteľa, bezhotovostnou úhradou platobnou kartou prostredníctvom POS terminálu v prevádzke Zhotoviteľa alebo v hotovosti do pokladne v prevádzke Zhotoviteľa.
6.16. Objednávateľ je povinný zaplatiť fakturovanú cenu vykonaných Servisných služieb v lehote splatnosti faktúry Zhotoviteľa, najneskôr však pri prevzatí Vozidla od Zhotoviteľa po vykonaní Servisných služieb, ak sa Zhotoviteľ a Objednávateľ písomne nedohodnú inak. Do úplnej úhrady ceny vykonaných Servisných služieb si Zhotoviteľ vyhradzuje právo nevydať Vozidlo Objednávateľovi, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
6.17. Cena vykonaných Servisných služieb sa v prípade jej úhrady bezhotovostným prevodom na bankový účet Zhotoviteľa považuje za zaplatenú pripísaním na účet Zhotoviteľa.
6.18. V prípade, ak Objednávateľ požaduje uhradiť cenu vykonaných Servisných služieb alebo ich časti poisťovňou priamo Zhotoviteľovi, je Objednávateľ povinný najneskôr pred uplynutím splatnosti faktúry za vykonané Servisné služby predložiť Zhotoviteľovi záväzný písomný doklad poisťovne o výške poskytnutého poistného plnenia (ďalej len „Krycí list"). Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, predpokladom pre odovzdanie Vozidla Objednávateľovi je predloženie Krycieho listu a úhrada tej časti ceny vykonaných Servisných služieb v zmysle faktúry Zhotoviteľa, ktorá nie je krytá poistným plnením poisťovne podľa Krycieho listu (vrátane sumy spoluúčasti Objednávateľa na poistnej udalosti).
6.19. V prípade, ak Objednávateľ poruší svoju povinnosť zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vykonaných Servisných služieb včas - v lehote splatnosti faktúry Zhotoviteľa, Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z neuhradenej (dlžnej) čiastky za každý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške stanovenej príslušným právnym predpisom.
6.20. Všetky ceny sa rozumejú cenami bez dane z pridanej hodnoty, ak nie je v Zmluve výslovne uvedené inak.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ŠKODU NA VOZIDLE
7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady vykonaných Servisných služieb, ktorými Servisné služby trpia pri prevzatí Vozidla Objednávateľom, ako aj za vady Servisných služieb, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Vozidla v záručnej dobe.
7.2. Záručná doba na vykonané Servisné služby je 6 (šesť) mesiacov, ak osobitný záručný list vydaný Zhotoviteľom alebo všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak.
7.3. Na nové náhradné diely (súčiastky) dodané Zhotoviteľom a použité pri vykonaní Servisných služieb, sa poskytuje záruka v trvaní 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, ak Zákazkový list, osobitná písomná zmluva, záručný list vydaný Zhotoviteľom alebo všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak.
7.4. Na použité náhradné diely (súčiastky) dodané Zhotoviteľom a použité pri vykonaní Servisných služieb, sa poskytuje záruka v trvaní 12 (dvanásť) mesiacov, ak Zákazkový list, osobitná písomná zmluva, záručný list vydaný Zhotoviteľom alebo všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak.
7.5. Pri náhradných dieloch (súčiastkach) podliehajúcich rýchlemu opotrebeniu sa poskytnutá záruka vzťahuje výlučne na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku používania náhradných dielov (súčiastok) podliehajúcich rýchlemu opotrebeniu.
7.6. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Objednávateľovi môže Zhotoviteľ poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v Zákazkovom liste, osobitnej písomnej zmluve alebo v týchto VOP. V záručnom liste môže Zhotoviteľ určiť ďalšie podmienky a rozsah poskytnutej záruky.
7.7. Ak Zhotoviteľ nevydá Objednávateľovi osobitný záručný list, za záručný list sa považuje faktúra Zhotoviteľa na úhradu ceny vykonaných Servisných služieb spolu s dodacím listom.
7.8. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia vozidla Objednávateľom po vykonaní Servisných služieb alebo po odstúpení od Zmluvy. Ak však Objednávateľ neprevezme Vozidlo v čase, kedy bol povinný Vozidlo prevziať, záručná doba začína plynúť od tohto času.
7.9. Ak sú Servisné služby vykonané vadne, má Objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady. Objednávateľ je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady vykonaných Servisných služieb a tieto vady oznámiť Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu potom, čo Objednávateľ vadu zistil alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Práva zo zodpovednosti za vady sa však musia uplatniť u Zhotoviteľa v záručnej dobe; inak zaniknú. Čas od uplatnenia práva až po odstránenie vady sa do záručnej doby nepočíta.
7.10. Zhotoviteľ je povinný reklamovanú vadu Servisných služieb odstrániť bez zbytočného odkladu a v prípade spotrebiteľa najneskôr do 30 (tridsiatich) dní. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa rovnaká vada vyskytne opätovne, má Objednávateľ právo na primerané zníženie ceny vykonaných Servisných služieb.
7.11. Na ďalšie podrobnosti ohľadne reklamácie vád Vozidla sa vzťahujú ustanovenia platného reklamačného poriadku Zhotoviteľa, ktorý je dostupný v prevádzkarni Zhotoviteľa uvedenej v Zákazkovom liste, ako aj u ďalších osôb určených výrobcom/importérom Tovaru na vykonávanie záručných opráv.
7.12. Ak nie je v Zmluve vyslovene uvedené alebo z kogentného ustanovenia zákona nevyplýva opak, obmedzuje sa zodpovednosť za škodu zo strany Zhotoviteľa len na prípady zavineného porušenia povinností Zhotoviteľom, jeho zástupcami a jeho vedúcimi pracovníkmi. Zodpovednosť za nepriamo vzniknuté škody a ušlý zisk je v každom prípade vylúčená.
7.13. Ak dôjde v priebehu realizácie Servisných služieb u Zhotoviteľa k poškodeniu Vozidla, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, Zhotoviteľ je oprávnený a povinný uviesť Vozidlo do stavu pred vznikom škody jeho opravou. Náklady s uvedením Vozidla do pôvodného stavu znáša Zhotoviteľ. Ak nie je uvedenie Vozidla do pôvodného stavu objektívne možné alebo účelné, Zhotoviteľ nahradí Objednávateľovi škodu v peniazoch, ak sa nedohodnú inak. V prípade, ak je poškodené Vozidlo poistené, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi rozdiel medzi poskytnutým poistným plnením a cenou opravy Vozidla, ak túto sám nerealizuje, vrátane spoluúčasti a čiastky DPH, ak bola fakturovaná. Ak je Objednávateľ spotrebiteľom, na práva a povinnosti zmluvných strán sa aplikujú ustanovenia Občianskeho zákonníka; štvrtá veta tohto ustanovenia tým nie je nijako dotknutá.

8. ZÁNIK ZMLUVY
8.1. Objednávateľ alebo Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len z dôvodov uvedených v Zmluve, týchto VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch.
8.2. Až do vykonania Servisných služieb môže Objednávateľ od Zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť Zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na (už) vykonané Servisné služby. Ustanovenia Zmluvy a týchto VOP, týkajúce sa zaplatenia ceny vykonaných Servisných služieb a odovzdania Vozidla Objednávateľovi, sa použijú primerane.
8.3. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomnou formou. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí obsahovať najmä identifikačné údaje Objednávateľa a Zhotoviteľa, dátum uzavretia Zmluvy, číslo Zákazkového listu, presnú špecifikáciu Vozidla a jednoznačným spôsobom vymedzený dôvod odstúpenia od Zmluvy.
8.4. V prípade odstúpenia od Zmluvy táto zaniká doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Zhotoviteľ bezprostredne po odstúpení od Zmluvy vystaví Zhotoviteľovi faktúru na úhradu sumy pripadajúcej na (už) vykonané Servisné služby. Ustanovenia Zmluvy a týchto VOP, týkajúce sa zaplatenia ceny vykonaných Servisných služieb a odovzdania Vozidla Objednávateľovi, sa použijú primerane, pričom odstúpenie od Zmluvy sa týchto ustanovení nedotýka a tieto platia a trvajú aj po zániku Zmluvy.

9. OSTATNÉ DOJEDNANIA
9.1. Objednávateľ je povinný vo všetkých písomných dokumentoch vždy uvádzať pravdivé, správne, aktuálne a úplné údaje, v rozsahu určenom Zhotoviteľom a nevyhnutnom na uzavretie Zmluvy a vykonanie všetkých úkonov týkajúcich sa Servisných služieb.
9.2. Ak Zmluva, tieto VOP alebo právny predpis v osobitných prípadoch neurčuje inak, doručovanie písomností a oznamovanie všetkých skutočností týkajúcich sa Zmluvy a vykonania objednaných Servisných služieb sa môže vykonať aj elektronickou formou, prostredníctvom elektronickej pošty. Elektronická pošta bude odosielaná na e-mailové adresy zmluvných strán uvedené v Zmluve. Správy elektronickej pošty sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane dňom ich preukázateľného odoslania.
9.3. Písomnosti doručované poštou budú doručované na adresy zmluvných strán uvedené v Zmluve alebo na iné adresy, ktoré budú druhou zmluvnou stranou písomne oznámené neskôr. V prípade odoslania písomnosti prostredníctvom pošty, sa doporučená zásielka považuje za doručenú najneskôr na 5 (piaty) deň od jej odovzdania na poštovú prepravu, ak zásielka nebude doručená už skôr. To platí aj v prípadoch, ak sa adresát o doručení zásielky nedozvedel.
9.4. Zhotoviteľ je oprávnený aj jednostranne previesť práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na iného opravcu Vozidla. V prípade Servisných služieb, ktorými je záručná oprava, je Zhotoviteľ oprávnený jednostranne previesť práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na iného opravcu Vozidla oprávneného na vykonávanie záručných opráv.
9.5. Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu popri zmluvnej pokute. Na povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu nemá vplyv dodatočné splnenie zmluvnej povinnosti ani neskorší zánik Zmluvy.
9.6. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, podpisom objednávky Servisných služieb a/alebo Zmluvy potvrdzuje, že Zhotoviteľ ho pred uzavretím Zmluvy alebo ak sa Zmluva uzatvára na základe objednávky pred tým, ako Objednávateľ odoslal objednávku, jasným a zrozumiteľným spôsobom oboznámil so všetkými jeho právami spotrebiteľa, najmä, avšak nielen, s jeho právom na výrobky a služby v bežnej kvalite, právom na uplatnenie reklamácie, podmienkami a spôsobom vybavovania reklamácií, kde možno reklamáciu uplatniť, právom na náhradu škody, právom na informácie, právom na ochranu zdravia, bezpečnosti a ekonomických záujmov a právom na podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru a kontroly pri porušení zákonom priznaných práv spotrebiteľa. Objednávateľ podľa tohto bodu VOP ďalej potvrdzuje, že bol Zhotoviteľom informovaný tiež o jeho práve obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je oprávnený viesť alternatívne riešenie sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1. Všetky zmeny a doplnenia Zmluvy musia byť prijaté písomne, pričom pre zmeny alebo doplnenia Zmluvy postačuje aj podpis nového (aktualizovaného) Zákazkového listu obidvoma zmluvnými stranami.
10.2. Tieto VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
10.3. V prípade, ak je niektoré z ustanovení Zmluvy alebo týchto VOP neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, alebo ak sa takým stane po uzavretí Zmluvy, nedotkne sa to platnosti, účinnosti alebo vykonateľnosti ostatných ustanovení Zmluvy alebo týchto VOP. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy, alebo týchto VOP takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré svojim obsahom čo najviac zodpovedá hospodárskemu účelu sledovanému neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením.
10.4. Tieto VOP vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2022.
10.5. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmena týchto VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na Webovom sídle Zhotoviteľa.
10.6. Objednávateľ vyhlasuje, že mal dostatočný časový priestor oboznámiť sa s obsahom platných VOP, s ich obsahom sa dôkladne oboznámil, tieto sú mu známe, ich obsahu porozumel a s VOP v celom rozsahu súhlasí, čo potvrdzuje podpisom Zmluvy.

REKLAMAČNÝ PORIADOK
SPOLOČNOSTI FANCAR s. r. o.
(účinný od 1.1.2022)

1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Spoločnosť Fancar s. r. o., sídlo: Trnavská cesta 981/51, IČO: 31389066, IČ DPH: SK2020304682, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sro, vlož. č.: 8400/B (ďalej len „Spoločnosť") sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti zaoberá najmä predajom nových, ako aj použitých (ojazdených) motorových vozidiel, servisom, (záručnými) opravami vozidiel Mitsubishi, úpravami a údržbou motorových vozidiel a vykonávaním iných činností súvisiacich s opravami a údržbou motorových vozidiel, príp. prenájmom motorových vozidiel (ďalej len „dodávané tovary alebo služby").
1.2. Spoločnosť týmto reklamačným poriadkom v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len „Zákazník") o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady dodaného tovaru alebo služby (ďalej len „reklamácia") vrátane informácie, kde môže Zákazník reklamáciu uplatniť a informácií o vykonávaní záručných opráv.
1.3. Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na právne vzťahy medzi Spoločnosťou a podnikateľmi.
1.4. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník") a zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa"), ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
1.5. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom Zákazníkovi v každej prevádzkarni Spoločnosti.
1.6. Na účely tohto reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie nárokov Zákazníka zo zodpovednosti za vady dodávaných tovarov alebo služieb voči Spoločnosti alebo voči iným spoločnostiam, pre ktorých Spoločnosť vykonáva činnosti autorizovaného servisu, respektíve určenej osoby v zmysle § 2 písm. n) Zákon o ochrane spotrebiteľa. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania uspokojením nároku Zákazníka z vád dodaných tovarov alebo služieb alebo oprávneným zamietnutím reklamácie v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa.
1.7. Kúpnou zmluvou sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie kúpna zmluva uzavretá v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník"). Práva Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, tým nie sú dotknuté.
1.8. Zmluvou o dielo sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie zmluva o dielo uzavretá v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Práva Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, tým nie sú dotknuté.

2. Zodpovednosť Spoločnosti za vady dodávaných tovarov alebo služieb
2.1. Spoločnosť zodpovedá za vady dodávaných tovarov alebo služieb v rozsahu stanovenom zmluvou uzavretou so Zákazníkom a všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä ustanoveniami § 422 a nasl., § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Práva Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, tým nie sú dotknuté.
2.2. V prípade, keď sa zodpovednosť Spoločnosti za vady dodávaných tovarov riadi podľa občianskoprávnych predpisov, platí, že práva Zákazníka vyplývajúce zo zodpovednosti Spoločnosti za vady dodávaných tovarov zaniknú v prípade, ak Zákazník neuplatní tieto práva u Spoločnosti najneskôr do 24 mesiacov odo dňa prevzatia dodávaných tovarov, ak príslušný všeobecne záväzný právny predpis, zmluva uzatvorená so Zákazníkom alebo záručný list neurčuje inú dobu. Práva Zákazníka zo zodpovednosti Spoločnosti za vady použitého tovaru (najmä ojazdených motorových vozidiel alebo použitých náhradných dielov) zaniknú v prípade, ak Zákazník neuplatní tieto práva u Spoločnosti najneskôr do 12 mesiacov odo dňa prevzatia dodávaných tovarov, ak zmluva uzatvorená so Zákazníkom alebo záručný list neurčuje inú (spravidla dlhšiu) dobu. Práva Zákazníka zo zodpovednosti Spoločnosti za vady dodaných služieb, ktorými sú servis, opravy, úpravy alebo údržba motorových vozidiel (servisné služby) zaniknú v prípade, ak Zákazník neuplatní tieto práva u Spoločnosti najneskôr do 3 mesiacov odo dňa prevzatia vozidla, ak zmluva uzatvorená so Zákazníkom alebo záručný list neurčuje inú (spravidla dlhšiu) dobu.
2.3. Spoločnosť poskytuje na dodávaný tovar záruku v trvaní 24 mesiacov, prípadne dlhšiu záruku, ak tak určuje zmluva uzatvorená so Zákazníkom alebo záručný list; to neplatí, ak príslušný všeobecne záväzný právny predpis ustanovuje pre niektorý tovar kratšiu záručnú dobu. Na použitý tovar Spoločnosť poskytuje Zákazníkovi záruku v trvaní 12 mesiacov, ak zmluva uzatvorená so Zákazníkom alebo záručný list neurčuje dlhšiu dobu. Na vykonaný servis, opravy, úpravy alebo údržbu motorových vozidiel (servisné služby) Spoločnosť poskytuje záruku v trvaní 6 mesiacov, ak príslušný všeobecne záväzný právny predpis, zmluva uzatvorená so Zákazníkom alebo záručný list neurčuje dlhšiu dobu. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Zákazníkom alebo dodania služby Zákazníkovi, ak zmluva alebo zákon neurčuje inak.
2.4. Spoločnosť ďalej Zákazníkovi zaručuje, že dodaný tovar je možné zaevidovať na nového majiteľa na území Slovenskej republiky a že tomu nebráni žiadne právoplatné rozhodnutie alebo záznam príslušného orgánu štátnej správy. Táto záruka sa výslovne vzťahuje len na územie Slovenskej republiky, pričom Spoločnosť nezabezpečuje žiadne administratívne úkony spojené s vývozom tovaru a jeho evidenciu mimo územia Slovenskej republiky.
2.5. Zákazník berie plne na vedomie a súhlasí s tým, že Spoločnosť nezodpovedá za (i) vady, ktoré vznikli predchádzajúcim používaním a opotrebením tovaru (ak sa dodáva použitý tovar), (ii) vady spôsobené po prevzatí tovaru Zákazníkom alebo dodaní služby Zákazníkovi, (iii) vady, na ktoré Spoločnosť Zákazníka upozornila pred uzavretím zmluvy, (iv) vady dielov (súčiastok) podliehajúcich rýchlej skaze/opotrebeniu, (v) vady, o ktorých Zákazník vedel alebo mal vedieť v dobe uzavretia zmluvy, alebo vady, ktoré Zákazník mohol zistiť pri vykonaní prehliadky tovaru (t. j. zjavné vady).

3. Uplatnenie a vybavenie reklamácie
3.1. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po tom, ako sa vada prejaví, ak zákon alebo tento reklamačný poriadok neustanovuje inak. Práva Zákazníka zo zodpovednosti za vady Tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
3.2. Zákazník môže reklamáciu uplatniť v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho alebo v prípade vozidiel Mitsubishi v autorizovanom servise vozidiel Mitsubishi, a to počas otváracej doby u príslušného zamestnanca alebo iného pracovníka predávajúceho alebo v prípade vozidiel Mitsubishi u príslušného zamestnanca alebo iného pracovníka autorizovaného servisu vozidiel Mitsubishi.
3.3. Zákazník, ktorý uplatňuje nároky z vád, vytýkané vady a uplatňované nároky ústne popíše zamestnancovi Spoločnosti, ktorý ich zaznamená do reklamačného protokolu (respektíve zákazkového listu), v ktorom sa presne popíše reklamovaná vada a spôsob, akým sa vada prejavuje. V reklamačnom protokole sa uvedie okrem identifikačných údajov Zákazníka, aj jeho kontaktná adresa (adresa na doručovanie písomností, telefónne číslo, e-mailová adresa, príp. faxové číslo), na ktorú bude Spoločnosťou vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Reklamačný protokol (respektíve zákazkový list) Zákazník na znak súhlasu s jeho obsahom podpíše. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za to, že sa na kontaktnú adresu uvedenú Zákazníkom nepodarilo doručiť odoslané vyrozumenie. Spoločnosť je povinná vydať Zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil.
3.4. Zákazník je povinný k vybaveniu reklamácie predložiť aj doklad preukazujúci, že tovar alebo služby boli dodané Spoločnosťou, záručný list s vyplneným dátumom dodania tovaru alebo služby, opatrený pečiatkou Spoločnosti a podpisom zamestnanca alebo inej osoby poverenej Spoločnosťou (ak bol záručný list Zákazníkovi vystavený), doklad preukazujúci zaplatenie ceny tovaru alebo služby, ako aj všetku ďalšiu dokumentáciu k dodanému tovaru alebo službám, inak reklamácia nemôže byť vybavená. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný. Zákazník je povinný predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách tovaru súvisiacich so zárukou.
3.5. Zákazník je za účelom vybavenia reklamácie povinný spolu s uplatnením reklamácie umožniť Spoločnosti prehliadku reklamovaného tovaru, resp. veci, a to v prevádzkarni Spoločnosti, v ktorej Zákazník uplatňuje reklamáciu, inak reklamácia nemôže byť vybavená. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú až predložením/sprístupnením reklamovaného tovaru v prevádzkarni Spoločnosti za účelom prehliadky. Ak Spoločnosť v odôvodnených prípadoch nemôže uskutočniť prehliadku reklamovaného tovaru ihneď, určí Zákazníkovi náhradný termín obhliadky tovaru v prevádzke Spoločnosti tak, aby sa prehliadka uskutočnila najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
3.6. V prípade, že Zákazník súčinnosť podľa bodu 3.4. a 3.5. tohto reklamačného poriadku neposkytne alebo odmietne poskytnúť, znemožní tak Spoločnosti riadne vybavenie reklamácie, v dôsledku čoho Spoločnosť nezodpovedá za nevybavenie reklamácie Zákazníka riadne a včas.
3.7. Spoločnosť týmto Zákazníka, ktorý so Spoločnosťou uzavrel kúpnu zmluvu, oboznamuje, že v zmysle ustanovenia § 622 a 623 Občianskeho zákonníka má:
3.7.1. v prípade vady, ktorú možno odstrániť, právo, aby bola táto vada bezplatne, včas a riadne odstránená, pričom Spoločnosť je povinná vadu odstrániť bez zbytočného odkladu. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Spoločnosti nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Spoločnosť môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.
3.7.2. v prípade vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy uzatvorenej so Spoločnosťou odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny veci.
3.8. V prípade vozidiel Mitsubishi sa bod 3.7 tohto reklamačného poriadku uplatňuje pri reklamáciách uplatnených v zákonnom stanovenej záručnej dobe. Po uplynutí zákonnom stanovenej záručnej doby sú, v prípade poskytnutia záruky predávajúcim nad rozsah zákonnej záruky, vylúčené nároky vyplývajúce z ust. § 622 ods. 2 a ust. § 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka. T. j. po uplynutí zodpovedajúcej zákonnej záruky podľa Občianskeho zákonníka, Zákazník nemá právo namiesto odstránenia vád vozidla požadovať výmenu vozidla, nemá právo od zmluvy odstúpiť a nemá právo na náhradu škody a akýchkoľvek výdavkov s súvisiacich s vadami vozidla.
3.9. Spoločnosť určí spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu dodávaného tovaru alebo služby, najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa reklamácia vybaví odstránením reklamovaných vád opravou tovaru alebo opätovným poskytnutím služby, za doklad o vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia sa považuje zákazkový list vystavený Spoločnosťou.
3.10. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, Spoločnosť reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu dodaného tovaru za nový tovar. Pri použitom tovare alebo dodanej službe, ktorou je servis, oprava, úprava alebo údržba motorového vozidla, má Zákazník namiesto práva na výmenu tovaru za nový tovar právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo služby.
3.11. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, Spoločnosť môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak Spoločnosť zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, Spoločnosť je povinná informovať Zákazníka o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie aj stanovisko, písomné vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (§ 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa). Zoznam autorizovaných servisov spoločnosti Mitsubishi, ktoré majú postavenie osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv a ktorým Zákazník môže výrobok na odborné posúdenie zaslať/predložiť, je dostupný na internetových stránkach: https://www.mitsubishi-motors.sk/.
3.12. Spoločnosť je povinná o vybavení reklamácie vydať Zákazníkovi písomný doklad najneskôr do 30 (tridsiatich) dní od uplatnenia reklamácie. Spoločnosť je povinná viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
3.13. Spoločnosť má právo zamietnuť reklamáciu:
3.13.1. ak má reklamovaný tovar alebo služba vadu, za ktorú Spoločnosť podľa zákona, zmluvy alebo tohto reklamačného poriadku nezodpovedá,
3.13.2. v prípade, ak reklamácia nebola uplatnená v zákonom stanovenej záručnej lehote, príp. v lehote určenej v zmluve uzatvorenej so Zákazníkom alebo v záručnom liste (servisnej knižke),
3.13.3. v prípade, ak Zákazník reklamuje opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.
3.14. Spoločnosť je povinná s prihliadnutím na bod 3.8. tohto reklamačného poriadku, splniť nároky Zákazníka v dôsledku oprávnenej reklamácie v závislosti od spôsobu jej vybavenia:
3.14.1. odstránením vád opravou tovaru alebo opätovným poskytnutím služby, alebo
3.14.2. odstránením vád tovaru výmenou tovaru za nový (náhradný) tovar; to neplatí, ak sa dodal tovar použitý, alebo
3.14.3. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo služby, alebo
3.14.4. vrátením zaplatenej ceny tovaru alebo služby.

4. Náklady spojené s uplatnením reklamácie
4.1. V prípade nákladov vynaložených v súvislosti s uplatnením reklamácie Zákazníka Spoločnosť postupuje v zmysle ustanovenia § 18 ods. 6 a 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

5. Alternatívne riešenie sporov
5.1. V prípade, že Zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva, má právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu. Ak Spoločnosť na žiadosť podľa prvej vety tohto bodu reklamačného poriadku odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov.
5.2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so Spoločnosťou je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam dostupný na http://www.mhsr.sk/ ); Zákazník má právo voľby subjektu alternatívneho riešenia sporov, na ktorý sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

6. Záverečné ustanovenia
6.1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.1.2022. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku.
6.2. Tento reklamačný poriadok a ostatné právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Zákazníkom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
6.3. Zákazník, ktorý je fyzickou osobou, berie na vedomie, že jeho osobné údaje ako dotknutej osoby, ktoré poskytuje Spoločnosti pri uplatňovaní reklamácie, Spoločnosť ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúva z dôvodu plnenia zmluvy a/alebo zákonnej povinnosti, prípadne aj na základe iného právneho základu vyplývajúceho jej z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR") alebo zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o OOÚ"), ak sú na spracúvanie na základe takého iného právneho základu splnené zákonné podmienky. Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá ochrany údajov") zverejňuje Spoločnosť na internetovej stránke https://fancar.mitsubishi-motors.sk/informacne-oznamenie/. Zákazník vyhlasuje, že mal dostatočný časový priestor oboznámiť sa s obsahom Pravidiel ochrany údajov Spoločnosti, s ich obsahom sa oboznámil, tieto sú mu známe a ich obsahu porozumel, čo potvrdzuje svojim podpisom na reklamačnom protokole. Zákazníkom poskytnuté osobné údaje budú považované za dôverné a budú spracúvané a použité výlučne v súlade s GDPR, Zákonom o OOÚ, prípadne s ostatnými platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Zákazník ďalej berie na vedomie, že Spoločnosť môže v určitých prípadoch (najmä v prípadoch kedy zastáva úlohu výlučne autorizovaného servisu, respektíve určenej osoby v zmysle Zákon o ochrane spotrebiteľa, a nie úlohu predajcu/výrobcu reklamovaného vozidla, dielov alebo príslušenstva vozidla) spracúvať jeho/jej osobné údaje iba ako sprostredkovateľ, ktorý vykonáva spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa, ktorým je predajca a/alebo výrobca reklamovaného vozidla, dielov alebo príslušenstva vozidla.
6.4. Zákazník zodpovedá za správnosť poskytnutých osobných údajov. Zákazník je povinný bezodkladne oznamovať Spoločnosti zmenu svojich osobných údajov, identifikačných údajov a kontaktných údajov poskytnutých Spoločnosti, najmä zmenu adresy, e-mailovej adresy a svojho telefónneho čísla.