FANCAR s.r.o.
Autorizovaný predaj a servis Mitsubishi Motors


Autopožičovňa

V prípade záujmu poskytujeme našim klientom náhradné vozidlo počas doby opravy. Všetky vozidlá sú nové, v záruke, majú diaľničné známky a havarijné poistenie.

ASX

motorizácia: 1,3 benzín

prevodovka: automatická

 

 

Sadzba: 

20,40€ s DPH / deň

 

Denný limit:

100 km 

Poplatok za každý najazdený kilometer nad denný limit: 0,15€ s DPH / 1 km

 

Poistenie:

Povinné zmluvné poistenie Kooperativa

Havarijné poistenie Kooperativa

Spoluúčasť:

5% min. 165€

 

Diaľničná známka: ÁNO

Eclipse Cross

motorizácia: 1,0 benzín

prevodovka: manuálna 

 

 

Sadzba:

20,40€ s DPH / deň

 

Denný limit:

100 km

Poplatok za každý najazdený kilometer nad denný limit: 0,15€ s DPH / 1 km

 

Poistenie:

Povinné zmluvné poistenie Kooperativa

Havarijné poistenie Kooperativa

Spoluúčasť:

5% min. 165€

 

Diaľničná známka: ÁNO

Space Star

motorizácia: 1,2 benzín

prevodovka: automatická CVT

 

 

Sadzba:

16€ s DPH / deň

 

Denný limit:

100 km

Poplatok za každý najazdený kilometer nad denný limit: 0,16€ s DPH/ 1 km

 

Poistenie:

Povinné zmluvné poistenie Kooperativa

 

Havarijné poistenie Kooperativa

Spoluúčasť:

5% min. 150€

 

Diaľničná známka: ÁNO

Všeobecné obchodné podmienky nájmu vozidla

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (v texte ako VOP) sú súčasťou Zmluvy o nájme vozidla. Odkazy na odseky, body, klauzuly, články, dodatky a prílohy v rámci Zmluvy, jej dodatkov, príloh a/alebo VOP sú odkazmi na body, klauzuly, články, dodatky a prílohy Zmluvy a VOP, ak nie je výslovne uvedený odkaz na iný dokument. Pojmy a definície sú v Zmluve uvádzané veľkým začiatočným písmenom a majú v texte Zmluvy význam, ktorý je pri nich uvedený, pokiaľ kontext nevyžaduje niečo iné. V Zmluve a VOP sú použité aj tieto pojmy: Cenník je cenník Prenajímateľa nachádzajúci sa v priestoroch Prenajímateľa, Strany sú spolu Prenajímateľ a Nájomca tak ako sú uvedení priamo v Zmluve a/alebo každý z nich samostatne, Vozidlo je motorové vozidlo tak ako je uvedené priamo v Zmluve, resp. Vozidlo v zmysle čl. 2.2 a/alebo 3.3 VOP, Zmluva je zmluva o nájme Vozidla uzatvorená medzi Stranami.

2. PREDMET NÁJMU A ÚČEL NÁJMU
2.1. Prenajímateľ na základe Zmluvy a VOP prenecháva za Odplatu nájomcovi vozidlo, aby ho nájomca dočasne (v dojednanej dobe) užíval. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi Nájomné.
2.2. Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek nahradiť Vozidlo iným vozidlom. Prenajímateľ pri nahradení Vozidla podľa tohto odseku bude postupovať tak, aby bez primeraného dôvodu neobmedzil Nájomcu pri užívaní Vozidla viac ako je primerané od Nájomcu žiadať.
2.3. Nájomca je oprávnený užívať vozidlo výlučne na účel na ktorý obvykle slúži a spôsobom ktorý nie je pre vozidlo viac intenzívny ako bežné užívanie. Nájomca najmä nesmie použiť ani umožniť použitie Vozidla na plochách, ktoré netvoria sústavu cestných komunikácií, na akúkoľvek jazdu na športových alebo automobilových okruhoch, na akúkoľvek oficiálnu, čí neoficiálnu automobilovú súťaž. Nájomca je oprávnený používať vozidlo na celom území Slovenskej republiky, použitie Vozidlo mimo územia Slovenskej republiky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa sa Nájomcovi zakazuje.

3. NÁJOMNÉ
3.1. Nájomné je dohodnuté súčtom Časového nájomného a Nájomného podľa počtu prejazdených kilometrov (v texte len ako Nájomné). Časové nájomné je časť Nájomného určená podľa času trvania nájmu, pričom výška sa určí ako násobok Denného nájomného uvedeného priamo v zmluve a počtu dní trvania nájmu. Nájomné podľa počtu prejazdených kilometrov je časť Nájomného určená podľa skutočne prejazdenej vzdialenosti (počtu kilometrov) Vozidlom počas trvania nájmu, pričom výška sa určí ako násobok Nájomného za každý prejazdený kilometer uvedeného priamo v Zmluve a počtu prejazdených kilometrov; v prípade ak je v Zmluve uvedené že určitý počet kilometrov na každý deň trvania nájmu je zahrnutý v Dennom nájomnom, tak o tento počet kilometrov násobený počtom dní trvania nájmu sa zníži počet prejazdených kilometrov ako základ na určenie Nájomného podľa počtu prejazdených kilometrov ; v prípade že Nájomca počas doby nájmu skutočne prejazdí menší počet kilometrov ako počet kilometrov zahrnutý v Dennom nájomnom násobený počtom dní trvania nájmu, nemá nárok na zníženie Denného nájomného ani na akékoľvek iné kompenzácie voči prenajímateľovi.
3.2. Nájomné je splatné dňom začatia nájmu, ak nájom netrvá dlhšie ako 30 dní. Ak nájom trvá dlhšie ako 30 dní je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi nájomné za príslušný mesiac vždy najneskôr v prvý deň príslušného kalendárneho mesiaca. Peňažné záväzky budú Strany plniť v hotovosti.
3.3. Ak nájomca nebude môcť užívať vozidlo (napr. z dôvodu opráv a údržby), nemá právo na poskytnutie náhradného vozidla bez ohľadu na to, z akého dôvodu nemôže užívať Vozidlo; Nájomca nie je povinný platiť Nájomné za obdobie, počas ktorého Nájomca nemohol Vozidlo užívať (ak mu nebude poskytnuté náhradné vozidlo), okrem prípadu keď Nájomca nemohol používať vozidlo z dôvodu na strane Nájomcu alebo z dôvodu, za ktorý Nájomca zodpovedá. Prenajímateľ je oprávnený rozhodnúť, že Nájomcovi poskytne náhradné vozidlo, v takomto prípade Prenajímateľ tiež rozhodne aké náhradné vozidlo bude Nájomcovi poskytnuté.
3.4. Pri uzatvorení zmluvy je Nájomca povinný zaplatiť zálohu vo výške dohodnutej priamo v Zmluve, pokiaľ túto zálohu Prenajímateľ vyžaduje (v texte len Kaucia). Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania nájmu požadovať od Nájomcu bezodkladné uhradenie Kaucie, pokiaľ nebola Nájomcom uhradená pri uzatvorení zmluvy a v prípade ak Nájomca Kauciu neuhradí, je Prenajímateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť alebo Zmluvu vypovedať a odobrať Nájomcovi Vozidlo. Uvedenie dohodnutej výšky kaucie v Zmluve nie je potvrdením o zaplatení Kaucie. Prenajímateľ je oprávnený použiť Kauciu na úhradu nákladov na odvrátenie bezprostredne hroziacej škody na Vozidle, ak škodu alebo prípad hroziacej škody spôsobil Nájomca, alebo ak za tento stav Nájomca zodpovedá, na úhradu nákladov pri zabezpečení splnenia povinnosti alebo odstránenia následkov porušenia povinností Nájomcu, najmä na odstránenie poškodenia a/alebo nadmerného opotrebenia vozidla, alebo úhradu nákladov pri uskutočnení iného Opatrenia podľa čl. 5.3 VOP zo strany Prenajímateľa, na úhradu akejkoľvek pohľadávky Prenajímateľa voči Nájomcovi, najmä Nájomného a/alebo na náhradu akejkoľvek škody, za ktorú zodpovedá Nájomca voči Prenajímateľovi.

4. DOBA NÁJMU, SKONČENIE NÁJMU A ODOVZDANIE A VRÁTENIE VOZIDLA
4.1. Doba nájmu je dohodnutá ako doba určitá, do uplynutia dohodnutého trvania nájmu ako je uvedené priamo v Zmluve, pričom nájom sa končí dňom a časom uvedeným v Zmluve. Nájom začína v deň začatia nájmu ako je dohodnutý priamo v Zmluve, inak uzatvorením Zmluvy.
4.2. Nájom sa končí v prípadoch stanovených zákonom a tiež: a) uplynutím doby, na ktorú je nájom dohodnutý, b) odstúpením od Zmluvy , ak to Zmluva, VOP alebo zákon umožňujú, c) výpoveďou zo strany Prenajímateľa, pričom výpovedná doba je 3 dni a začína plynúť momentom doručenia výpovede druhej Strane, d) odobratím Vozidla Nájomcovi zo strany Prenajímateľa v dohodnutých prípadoch, najmä podľa čl. 3.4, 4.3, 5.3.1. alebo 5.4 VOP, e) vrátením Vozidla Nájomcom Prenajímateľovi pred uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená Zmluva, v rámci pracovnej doby Prenajímateľa, pričom v tomto prípade Prenajímateľ nie je povinný vrátiť Nájomcovi nespotrebovanú časť už zaplateného Nájomného. V prípade odstúpenia od Zmluvy sa táto zrušuje momentom doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy druhej Strane. V prípade zániku Zmluvy na základe odstúpenia od Zmluvy, zanikajú všetky práva a povinnosti Strán zo Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy, výpoveď, prípadne iný zánik či zrušenie Zmluvy sa okrem zákonom stanovených prípadov nedotýka aj voľby Obchodného zákonníka podľa ust. §262, iných ustanovení Zmluvy a/alebo VOP, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy, plnení, ktoré si zmluvné strany poskytli do momentu odstúpenia a Strany si tieto plnenia nie sú povinné vrátiť, najmä prenechanie užívania Vozidla a zaplatenie Nájomného, ako aj práva na nezaplatené nájomné do momentu odstúpenia či nároku na zmluvnú pokutu.
4.3. Ak sa strany nedohodnú inak, Prenajímateľ odovzdá vozidlo Nájomcovi pri začatí nájmu a v mieste dohodnutom priamo v Zmluve, inak v mieste prevádzky prenajímateľa: Trnavská cesta 51, 821 01 Bratislava. Prenajímateľ odovzdá Nájomcovi Vozidlo s plnou nádržou pohonných hmôt (PHM), Nájomca je povinný stav Vozidla a stav PHM skontrolovať pri odovzdaní vozidla, odovzdaním Vozidla Nájomcovi sa považuje Vozidlo za odovzdané s plnou nádržou PHM; Strany sa dohodli že akékoľvek neskoršie reklamácie Nájomcu že, nádrž PHM nebola plná, nie je možné v zmluvnom vzťahu uplatniť. Nájomca je povinný vrátiť Vozidlo Prenajímateľovi najneskôr v deň skončenia nájmu a najneskôr do dohodnutého času vrátenia Vozidla, v mieste dohodnutom priamo v Zmluve, inak v mieste prevádzky Prenajímateľa: Trnavská cesta 51, 821 01 Bratislava a to počas pracovnej doby Prenajímateľa. Nájomca je povinný vrátiť Vozidlo s plnou nádržou PHM, vyčistené z vonku aj z vnútra, s kľúčmi a dokladmi, výbavou a príslušenstvom, ktoré mu boli odovzdané. Ak nebude nádrž PHM pri vrátení Vozidla plná, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi čiastku zodpovedajúcu doplneným PHM do plnej nádrže a súčasne aj zmluvnú pokutu vo výške 10,-€. Ak Nájomca povinnosti uvedené v tomto článku VOP nesplní riadne a včas, odobratie vozidla a/alebo jeho uvedenie do požadovaného stavu je oprávnený (nie však povinný) uskutočniť Prenajímateľ svojpomocne osobne alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Nájomcu a Nájomca sa zaväzuje, že nevykoná žiadne opatrenia, ktorými by bránil uplatneniu tohto práva Prenajímateľovi.
4.4. Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške dvojnásobku Denného nájomného uvedeného priamo v Zmluve, ak sa Nájomca omešká s odovzdaním Vozidla Prenajímateľovi, a to za každý deň omeškania a bez ohľadu na skutočnosť, či Nájomca Vozidlo počas tohto omeškania skutočne užíval; dňom omeškania sa v tomto prípade rozumie každých aj začatých 24 hodín od momentu vzniku povinnosti Nájomcu vrátiť Vozidlo Prenajímateľovi. Ak Nájomca poruší povinnosť vrátiť ktorýkoľvek doklad a/alebo kľúč, zaväzuje sa Nájomca zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 169,- € za každý chýbajúci doklad alebo kľúč.

5. PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN
5.1. Nájomca je povinný starať sa o to, aby na vozidle nevznikla škoda. S Vozidlom je Nájomca povinný zaobchádzať s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa najmä odbornú starostlivosť a užívanie Vozidla spôsobom, aby na ňom nedochádzalo k škodám a väčšiemu ako bežnému opotrebeniu. Ak dôjde počas Nájmu k poškodeniu a/alebo väčšiemu ako bežnému opotrebeniu Vozidla alebo jeho častí (napríklad interiéru, pneumatík alebo iných častí) je Prenajímateľ oprávnený na náklady Nájomcu uskutočniť výmenu takto opotrebovaných a/alebo poškodených častí, a Nájomca je povinný tieto náklady Prenajímateľovi zaplatiť vo výške podľa Cenníka, a to vo výške nákladov na obstaranie nových dielov za poškodené a/alebo nadmerne opotrebované diely a nákladov na prácu podľa Cenníka. Prevoz zvierat vo vozidle je zakázaný.
5.2. Nájomca je povinný na svoje náklady udržiavať Vozidlo v stave v akom ho prevzal a zabezpečovať bežnú prevádzku Vozidla. Opravy a pravidelný servis vozidla vždy zabezpečuje Prenajímateľ. Nájomca je povinný potrebu opráv a/alebo pravidelného servisu oznámiť bez zbytočného odkladu a včas Prenajímateľovi, inak zodpovedá za škodu a znáša náklady na opravu v celej výške, a nemá právo požadovať ani to, o čo sa Prenajímateľ opravou obohatil. Nájomca je oprávnený zabezpečiť opravu a/alebo pravidelný servis Vozidla výlučne v Prenajímateľovej prevádzke Fancar, inak nemá právo na úhradu nákladov za vykonanú opravu, Nájomca je povinný uhradiť tieto náklady zo svojho a Nájomca zodpovedá za škody spôsobené Prenajímateľovi servisnými alebo inými zásahmi alebo konaním tretích osôb. Právo na úhradu nákladov musí Nájomca uplatniť u Prenajímateľa do 30 dní po uskutočnení opravy, ak tak neurobí nemôže sa právo prijať v súdnom konaní, ak Prenajímateľ namietne, že právo nebolo uplatnené včas. Ak budú splnené ostatné podmienky úhrady nákladov na opravu, Prenajímateľ tieto uhradí výlučne v primeranom rozsahu a primeranej bežnej výške. Náklady na opravy vozidla znáša Prenajímateľ okrem prípadov, keď je dohodnuté že tieto náklady znáša Nájomca; Nájomca znáša náklady na opravy Vozidla, ak potrebu opráv spôsobil Nájomca, osoby ktorým Nájomca umožnil prístup k vozidlu alebo k oprave došlo z dôvodu, za ktorý Nájomca zodpovedá. Nájomca je povinný v týchto prípadoch náklady na opravy zaplatiť Prenajímateľovi vo výške podľa platného Cenníka a/alebo Kalkulácie opravy.
5.3. Ak je nájomca v omeškaní so splnením akejkoľvek povinnosti a/alebo Nájomca poruší akúkoľvek povinnosť týkajúcu sa Zmluvy, je Prenajímateľ oprávnený zabezpečiť splnenie tejto povinnosti alebo odstrániť následky porušenia povinnosti sám a/alebo prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Nájomcu a Nájomca je povinný tieto náklady Prenajímateľovi zaplatiť (v texte aj Opatrenie), Prenajímateľ je oprávnený najmä:
5.3.1. Nájomcovi odobrať Vozidlo ak Nájomca nevrátil Vozidlo v dohodnutom čase, alebo ho nepristavil na opravu alebo potrebnú údržbu, alebo Nájomca používa Vozidlo v rozpore s dohodnutým spôsobom a/alebo dochádza k poškodzovaniu Vozidla alebo hrozí škoda na Vozidle, a/alebo je Nájomca v omeškaní so zaplatením Nájomného alebo jeho časti.
5.4. Ak je prenajímateľ z dôvodu nesplnenia povinnosti a/alebo porušenia povinnosti a/alebo neposkytnutia súčinnosti Nájomcom oprávnený postupovať svojpomocne osobne alebo prostredníctvom tretej osoby, zodpovedá Prenajímateľ za prípadné škody vzniknuté v dôsledku svojpomocného postupu (napr. odobratia Vozidla) iba ak škodu spôsobil hrubou nedbalosťou. To znamená, že Prenajímateľ v týchto prípadoch nezodpovedá ani za prípadné poškodenie a/alebo stratu vecí (majetku) Nájomcu alebo tretích osôb a/alebo dočasnú nemožnosť užívať takýto majetok ponechaný vo Vozidle, ktoré bolo odobraté v súlade so Zmluvou, ak Prenajímateľ oprávnene použil svojpomoc, ibaže tieto škody Prenajímateľ zavinil hrubou nedbalosťou. Prenajímateľ je oprávnený vykonať Opatrenie aj bez prítomnosti Nájomcu alebo proti jeho vôli
5.5. Prenajímateľ je povinný: a) odovzdať Nájomcovi Vozidlo v dohodnutom čase a mieste v stave spôsobilom na dohodnutý účel, s potrebnými dokladmi (osvedčenie o evidencii, biela karta povinného zmluvného poistenia, karty emisnej a technickej kontroly) a predmetmi patriacimi k základnej výbave vyplývajúcej z platných predpisov, b) zaplatiť PZP za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa Vozidlo na území EÚ
5.6. Nájomca je povinný pri užívaní motorového vozidla dodržiavať všetky záväzné právne predpisy upravujúce pravidlá vedenia vozidiel v cestnej premávke, najmä ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke (v texte len pravidlá cestnej premávky). V prípade, že príslušným orgánom Policajného zboru SR alebo iným príslušným orgánom bude Prenajímateľovi ako držiteľovi či prevádzkovateľovi Vozidla uložená sankcia za porušenie povinnosti a/alebo zákazu vyplývajúceho z pravidiel cestnej premávky v čase od prevzatia Vozidla Nájomcom do jeho vrátenia, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi uloženú sankciu v plnej výške. Nájomca je súčasne povinný zaplatiť Prenajímateľovi aj akékoľvek trovy vzniknuté Prenajímateľovi v dôsledku prejednania porušenia pred orgánom PZ SR alebo inými orgánmi; všetky náklady a škody ktoré Prenajímateľovi vznikli v dôsledku porušenia pravidiel cestnej premávky alebo iných právnych predpisov. Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi spolu so sankciami, trovami či inými nákladmi vzniknutými Prenajímateľovi v zmysle čl. 5.6 aj paušálnu náhradu nákladov spojených s administratívnymi úkonmi Prenajímateľa v súvislosti s porušením pravidiel cestnej premávky Nájomcom vo výške 10% zo sumy sankcie uloženej príslušným orgánom za porušenie pravidiel cestnej premávky (najmenej však 20,-€). Strany sa súčasne dohodli, že Prenajímateľ je oprávnený oznámiť príslušnému orgánu PZ SR údaje o Nájomcovi ako osobe užívajúcej Vozidlo v čase porušenia pravidiel cestnej premávky, a to na účely a v rozsahu potrebnom pre prešetrenie porušenia. Právo Prenajímateľa oznámiť príslušnému orgánu PZ SR údaje o Nájomcovi, na účely podľa čl. 5.6, sa vzťahuje aj na osobné údaje Nájomcu, s čím tento výslovne súhlasí.
5.7. Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi aj všetky iné náklady a škody, ktoré Prenajímateľovi vznikli a súvisia s užívaním Vozidla v čase od prevzatia Vozidla Nájomcom do jeho vrátenia, pričom tieto náklady a škody Prenajímateľ nespôsobil (napr. náklady na prevzatie Vozidla po jeho odtiahnutí).

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZMLUVNÁ POKUTA
6.1. Nájomca: a) je povinný v prípade poškodenia a/alebo dopravnej nehody alebo odcudzenia Vozidla okamžite (spravidla v ten istý deň) túto udalosť písomne oznámiť Prenajímateľovi. Nájomca je povinný vždy udalosť oznámiť polícii. Súčasťou písomného oznámenia Nájomcu o dopravnej nehode je písomná správa – tzv. Záznam o nehode, ktorá musí obsahovať najmä mená, priezviská a adresy účastníkov dopravnej nehody a prípadných svedkov, ďalej evidenčné čísla vozidiel zúčastnených na dopravnej nehode a údaj o hliadke príslušníkov útvaru Dopravnej polície PZ SR prešetrujúcej dopravnú nehodu a všetky údaje, ktoré je potrebné oznámiť poisťovni Prenajímateľa. Záznam o nehode musí byť podpísaný oboma stranami – vinníkom aj poškodeným Prípadné nároky iných účastníkov dopravnej nehody nesmie Nájomca uznať bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, b) nie je oprávnený ponechať užívanie Vozidla inej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa, c) je povinný zabezpečiť, aby žiadna osoba neviedla Vozidlo bez platného vodičského oprávnenia alebo v stave nespôsobilom na vedenie Vozidla, d) nesmie Vozidlo preťažovať alebo neúmerne zaťažovať, ani využívať na prepravu ľahko zápalných, rádioaktívnych, jedovatých a iných nebezpečných látok, ani nesmie vykonať alebo umožniť vykonanie akéhokoľvek technického zásahu, e) je oprávnený používať Vozidlo výlučne na účel uvedený v Zmluve.
6.2. Ak bola škoda spôsobená Nájomcom alebo osobami, ktorým Nájomca umožnil prístup k Vozidlu, je Nájomca povinný nahradiť škodu Prenajímateľovi, najneskôr do troch dní od momentu zistenia výšky škody. Škodou, ktorú je Nájomca povinný nahradiť Prenajímateľovi, je aj nadmerné opotrebenie Vozidla za čas užívania Vozidla Nájomcom alebo osobami, ktorým Nájomca umožnil prístup k Vozidlu. Škodou, ktorú je Nájomca povinný nahradiť Prenajímateľovi je aj spoluúčasť na poistnom plnení podľa zmluvy o havarijnom poistení Vozidla. Nájomca sa zaväzuje nahradiť Prenajímateľovi vzniknutú škodu spôsobenú prevádzkou Vozidla vo výške, ktorá presahuje poistné krytie uvedené v zmluve o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Rovnako sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú škodu spôsobenú prevádzkou Vozidla v prípade, ak poisťovňa odmietne plnenie podľa zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Právo prenajímateľa na náhradu škody na Vozidle zanikne, ak Prenajímateľ nepožaduje túto náhradu od Nájomcu, ktorý nie je spotrebiteľom, do 4 rokov od vrátenia Vozidla.
6.3. Súhrnná zodpovednosť Prenajímateľa voči Nájomcovi, ktorý nie je spotrebiteľ, spolu pre všetky prípady zo Zmluvy alebo zo zákona alebo ináč za akúkoľvek nepriamu alebo následnú hospodársku ujmu alebo škodu (vrátane ušlého zisku) utrpenú Nájomcom (alebo ktoroukoľvek inou stranou), ktorá vznikla z alebo v súvislosti s nájmom Vozidla, bez ohľadu na to, ako ju Prenajímateľ spôsobil, vrátane svojej nedbanlivosti, ale nie spreneverou alebo iným úmyselným porušením svojich povinností, je obmedzená maximálne do výšky celkového Nájomného podľa Zmluvy, ktoré bolo zaplatené Prenajímateľovi podľa ustanovení Zmluvy.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky Písomnosti doručované Prenajímateľom Nájomcovi budú doručované na adresu na doručovanie (v texte len Adresa na doručovanie). Za Adresu na doručovanie pre Nájomcu sa považuje adresa uvedená v úvodnej časti Zmluvy s označením Strany, ak je uvedených viac adries, tak sa považuje za Adresu na doručovanie adresa uvedená ako korešpondenčná adresa. V prípade zmeny Adresy na doručovanie je Nájomca povinný Prenajímateľovi doručiť písomné oznámenie s novou Adresou pre doručovanie, od momentu doručenia oznámenia sa táto adresa bude považovať za Adresu na doručovanie pre Nájomcu. Nájomca berie na vedomie, že preberanie Písomností na Adrese pre doručovanie je nevyhnutné a je si vedomý, že v prípade ak nepreberie na Adrese na doručovanie Písomnosť, bude mať takéto doručenie všetky následky akoby k doručeniu došlo. Za Adresu na doručovanie pre Prenajímateľa sa považuje adresa sídla zapísaná v obchodnom registri. Pokiaľ nie je v Zmluve a/alebo VOP výslovne uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti so Zmluvou a jej plnením, musia byť urobené v písomnej forme (ďalej len Písomnosť). Za doručenie písomnosti v súvislosti so Zmluvou druhej Strane sa považuje:
7.1.1. Osobné doručenie Písomnosti Strane, ktorá je povinná potvrdiť prevzatie, k doručeniu môže dôjsť priamo Stranou alebo prostredníctvom kuriéra; ak Strana odmietne Písomnosť prevziať alebo prevzatie Písomnosti doručovateľovi potvrdiť, považuje sa táto za doručenú dňom odmietnutia prevzatia Písomnosti, alebo
7.1.2. Zaslanie Písomnosti ako doporučenej poštovej zásielky prostredníctvom pošty; v prípade ak sa zaslaná Písomnosť vráti späť ako nedoručená z akéhokoľvek dôvodu, táto sa považuje za doručenú dňom jej vrátenia, alebo
7.1.3. Iný spôsob, ak je v konkrétnom prípade výslovne dohodnutý
7.2. Strany sa dohodli, že právne vzťahy zo Zmluvy, vrátane vzťahov súvisiacich s jej uzavretím, platnosťou, porušením povinností a následkami porušenia povinností, sa upravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a v prípade, že Nájomcom nie je spotrebiteľ sa v súlade s §262 ods. 2 Obchodného zákonníka záväzkový vzťah založený touto Zmluvou spravuje Obchodným zákonníkom. Vzťahy Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Spory zo Zmluvy vrátane sporov týkajúcich sa jej uzavretia a platnosti, patria do právomoci Slovenských súdov. Zmluvné strany sa dohodli, že spory zo Zmluvy nie je možné prejednávať pred súdmi iného štátu ako Slovenskej republiky.
7.3. Strany sa dohodli, že vznikom práva na zmluvnú pokutu ani zaplatením zmluvnej pokuty, nie je dotknuté právo strán na náhradu škody, pričom Strana je povinná nahradiť škody výlučne vo výške , ktorá presahuje zmluvnú pokutu, ak v tejto Zmluve nie je v konkrétnom prípade výslovne uvedené inak. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa previesť svoje pohľadávky voči Prenajímateľovi vzniknuté na základe tejto Zmluvy a/alebo z nej vyplývajúce na inú osobu. Toto ustanovenie je dohodou zmluvných strán v zmysle §525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

7.4. Nájomca vyhlasuje, že si VOP prečítal, týmto v plnom rozsahu rozumel a na znak súhlasu s ich obsahom a právnymi účinkami ich vlastnoručne podpísal.

V Bratislave, dňa 1.1.2019